Жижара

jijara_1Базал арс Дадуев Кьасин
Январь зурул 6-нний хар-хавар бакъа аьпалухьхьун лавгунни дугърисса зунтталчу, Ницликкухъал тухумраясса Базал арс Дадуев Кьасин.
Кьасин увну ур 1931 шинал Хъусрахь Базал ва Бахттул кулпатраву. Кьасиннул нину диркIуну дур мунан 4 шин дусса чIумал, ппу – 11 шин дусса чIумал. Ччяни ятиннугу ливчIун, мунан багьну бур захIматрал ххуллийн уккан. Буттащал архIал ятти-гъаттарачIан занай, мунан гъира бивкIун бур ятти-гъаттараха къуллугъ буллан. Оьрмулул 12 шинаву му лавгун ур колхозравун хIухчуну. Мадарасса хIаллай хIухчунугу зий ивкIун, ванал бюхъу-хIарачат чIалай, ивтун ур хъунхIухчуну. МукьцIалла шинай тIайлану, дакI марцIну, ванал дурну дур хъунхIухчушиву, яла ивтун ур фермалул каялувчину. Цува зузиссаксса хIаллай ванал дувайва хьхьичIунсса ккаккияртту: ппал дукьавриву, яттил нис давриву, ятту яла гьан къабитавриву. Ва ия цала даврил минахур. Дукъарккусса унува, ванан кIула ветеринариялул, зоотехниялул элмурду. Ва лахъан увну ия Ккуллал райондалул — ХIурматрал луттирайн, цимилагу ХIурматрал улттуйн. Ванан дуллуну дур «ДАССР-нул лайкь хьусса ризкьичи» тIисса ларайсса цIа, орден «ЗахIматрал славалул III даражалул орден», личIи-личIисса медаллу ва бахшишру.
Кьасин дунияллия лагаврил кьурчIишиву кIидачIлай, жижара буллай буру ванал ссурваврахь, арсурваврахь, душваврахь, махъсса гъан-маччанахь, щалвагу Ницликкухъал тухумрахь.
Хъусращиял жямат
*******************

jijara_4КьурбанмахIаммадлул арс Шайхмурадов Аьлибутта
Лахъисса хIаллай къашавайгу къавхьуну, оьрмулул 62 шинаву аьпалухьхьун лавгунни яхI-намусрал увччусса, Хьурттал жяматрачIа бусрав бусса, ххаллилсса лаккучу Шайхмурадов Аьлибутта КьурбанмахIаммадлул арс.
Аьлибутта увну ур 1951 шинал Хьурттал шяраву. ЧIивинияцIакула даву ххирану аьдат хьусса Аьлибутта, 16 шинавату айивхьуну, колхозраву зий ивкIун ур. 1969 шинал механизаторнал курсругу бувккуну, Хьурттал колхозраву трактористну зий ивкIун ур. Мичча Аьлибутта цала аьралий бурж лахъан лавгун ур. Армиягу лавхъун, зана хьуну ур гара цалла даврийн.
Муния махъ, 1976 шиная шинай, МахIачкъалалив ивзун, зий ивкIун ур автотранспортрал личIи-личIисса предприятиярттай. Цалчинмур классрал автомобилист, цалла даву усттарну кIулсса пишакар Шайхмурадов Аьлибутта цува зузисса гьарцагу коллективраву мудангу хIурматрай ивкIун ур. ХIатта, даву кьадиртун махъгума, му зий ивкIсса кIанттайсса хъуниминнал мунащал маслихIатру ккаккайсса бивкIун бур, архIал зузиминнал мунайн чайсса бивкIун бур «мусил кару» куну.
Аьлибутта аьпалухьхьун лагаврил пашманшивугу кIидачIлай, дакIнийхтунусса жижара буллай буру ванал ичIуваминнахь ва щалвагу агьлу-авладрахь. Цал бунагьирттал аьпа баннав, рухI бигьаний дишиннав. Алжаннул ххари аннав.
Хьурттал жямат

*******************

jijara_2Шалласул душ Ражабова Умму
Декабрь зурул 10-нний оьрмулул 91 шинаву дунияллия лавгунни Къяннал шяравасса дяъвилул ва захIматрал ветеран, дакI-аьмал уздансса зунттал хъамитайпа Шалласул душ Ражабова Умму.
Умму бувссар 1921 шинал Къяннал шяраву. Ччянива зий бивкIссар личIи-личIисса давурттай шяраву, яла Каспийскалийн бивзун мукьах, жагьилсса оьрмулуву ласгу ивкIуну, Уммун багьссар мукьа арс ччаннай бацIан буллан. Минналшиврий ва зун бикIайва кIира-шанна даврий. Цила мюрщисса оьрчIругу зузи бувну, цуппагу зий дурссар шагьрулий кIира зивулийсса къатри. Щаллугу бувну, къатрай щябивтуна арсру.
Умму бия Къяннал жяматран ххирасса, бусравсса, давриву, ичIува, чIахху-чIарахначIа хIурмат бусса, гъан-маччанал чул бищай ттарцIну, дакI хъинсса, аьчухсса хъамитайпа.
Умму аьпалул шаврил кьурчIишиву кIидачIлай, жижара буллай буру арсурваврахь, миннал наслулухь, махъсса гъан-маччанахь. Цил рухI алжаннул ххари даннав, гьав нурданул дуцIиннав. Ванил барачат махъ ливчIун лякъиннав.
Къяннал жямат
*******************

jijara_3Аьвдуллагьлул арс Оьмаров Кьурбан-МахIаммад
Оьрмулул 82 шинаву аьпалухьхьун лавгунни Уруватусса ххаллилсса адамина – Аьвдуллагьлул арс Оьмаров Кьурбан-МахIаммад.
Кьурбан-МахIаммад увну ур 1931 шинал Уриннал шяраву Аьвдуллагьлул ва Жариятлул кулпатраву.
1943 шиная 1950 шинайннин Кьурбан-МахIаммад зий уссия колхозрай, гания махъ – шяраваллил сельпорай.
1952-1955 шиннардий армиялий къуллугъ буллалисса чIумал, мунан дуллуну дур «Совет Союзрал ва Китайнал дусшиврул» орден. Армиялия зана хьуну махъ зий ивкIун ур Лакрал райондалий райпорал бухгалтерну. Муния махъ зий ивкIссар Ккуллал райондалул райпорал хъунама бухгалтерну.
Зийгу унува, 1957 шинал къуртал бувссар Буйнакскаллал кооператив, Москавуллал Совет машлул институт. 1980 шинал къуртал бувссар аспирантура ва хьуссар экономикалул элмурдал кандидат. Ттигу Ккуллал райондалий Кьурбан-МахIаммад бусраврай дакIнийн утлайнма бикIай.
1980 шиная 2011 шинайннин Кьурбан-МахIаммад зий уссия Дагъусттаннал университетрал экономикалул факультетрай доцентну, бухгалтернал учетрал дарс дихьлай. Хъунисса къуллугъирттай зузисса, хьхьичIунсса бизнесментал хIакьинусса кьинигу Кьурбан-МахIаммадлуйн барчаллагьрай бикIай, ванал дуллусса ххуйсса кIулшивурттахлу. Кьурбан-МахIаммадлул хIурмат гьарца кIанай ххишала бакъа хъунмасса бия, ччарча Ккуллал, Лакрал районнай, ччарча МахIачкъалалив.
Ванал хIалал дурну дур чIярусса хIурматрал грамотарду, медаллу, «Отличник Советской торговли» тIисса цIа.
Кьурбан-МахIаммад оьрмулуцIа шаврил кьурчIишиву кIидачIлай буру ванал кулпатрахь, арсурваврахь, душваврахь, цинявппагу мачча-гъанминнахь. Ванал бунагьирттал аьпа баннав, рухI хъинний дишиннав, гьав нурданул дуцIиннав.
Ваччиял ва Уриннал жямат