Жижара

 

jj_1Аьлиллул душ Аьлиева Аьишат. Оьрмулул 56 шинаву захIматсса цIуцIаврил жуятува личIи бунни цинявннанмагу хъинну бусравсса, Бархъаллал жяматрангу ляличIинува ххирасса Аьлиева Аьишат Аьлиллул душ.
Аьишат бувну бур 1956 шинал Бархъаллал шяраву. Ванин оьрмулул дахьра 4 шин хьусса чIумал, нину диркIуну, Аьишат ва 5 уссу ятинталну ливчIун бур. Аьишат ххирая гъан-маччаминнангу, чIахху-чIарахнангу.
Инсаннан бансса хъинбалдарах, хъиншиврух луглан бикIайва Аьишат. Хъуннасса кьурчIишиву кIидачIлай, жижара буллай буру ванил заллу Аьлихь, душнихь Аидахь, арснахь Аьлиллухь, уссурваврахь, ниттилссу Мяихь ва махъсса цинявппагу гъан-маччаминнахь. Ванин бакъасса оьрмулул бутIа махъминнан буллуну лякъиннав. Аьишатлул рухI пирдавс-алжаннул ххари даннав, гьав нурданул дуцIиннав, бунагьирттал аьпа баннав.
Бархъаллал жямат

***
ЦIуцIавугу Аллагьнал
Гьан був ссаламри чайхха,
Ссаламран дуркI цIуцIаврил
Чурх бия цIавцIан бувну.

ХIал ласун бай цIуцIаву
Цукссая ххарарххусса:
Вищалла ларгуривав,
Аьрщарайра лирчIривав?

БивкIулул ва цIимилул
Хъару вил ялтту лехлай,
Цаннища цаннил зехлай,
Ца шин шавай лирчIунни.

БивкIулулмур ххув хьуну,
Ина лавгунна лавсун.
ХьхьичIух ина бивхьукун,
Зал оьнув хьухьунссия.

Ятинналгу ятинтал
Байсса бивкIссарив оьрчIру?
Махъуннай ятиншиву
Кьаритайсса диркIссарив?

Цума чув ивчIарчагу,
Цума чув уччирчагу,
Цинявппагу миналул
Ца ЗанначIари шайсса.

Лехлаху утти, ххирай,
Ми вила къатрал ялтту,
Ятинну кьабивтсса къуш
Балаллая буручлай.
     Оьмарова РайхIанат

————————-

jj_2АхIмадлул арс Оьмаров Гьудай
Вай гьантрай, хар-хавар бакъасса цIуцIаврища ххассал къавхьуну, оьрмулул 52 шинаву аьпалухьхьун лавгсса, 1-мур ЦIувкIратусса, АхIмадлул арс Оьмаров Гьудайл мукьцIал хьунни.
Буттал шяраву школа къуртал байхту, Гьудай МахIачкъалаллал техникалул училищалувун дуклан увхссар, мугу къуртал бувну, зий уссия цал Сепараторду бай заводрай, яла — личIи-личIисса давурттай. Цаппара шиннардий зий уссия Республикалул стоматологиялул поликлиникалий техникнугу. Махъ-зуманив бизнесрахун агьну уссия, цал МахIачкъалалив, яла Нижневартовскалий предпринимательну уссия, машинартту бакьин буллалисса предприятиялий.
Гьудай ия дакI-аьмал хъинсса, ччимур журалул даву паргалну канила дуккайсса, тIиртIусса ва гьартасса дакIнил заллу, бакIрал-чурххал оьвхъусса, ябацIансса чув.
Гьудай аьпалухьхьун лагаврил кьурчIишиву кIидачIлай, жижара буллай буру мунал арсурваврахь, буттахь АхIмадлухь, ниттихь Шарипатлухь, уссурваврахь, ссихь, ссурахъаврахь, цинявппагу мачча-гъанцириннахь.
Цал бунагьирттал аьпа баннав, рухI алжаннул ххари даннав. Ванан бакъамур оьрму ванал арсурвавран булуннав.
1-мур ЦIувкIуллал жямат

———————————

jj_3Оьмардул душ Ссаламова Салисат
Декабрь зурул 31-нний оьрмулул 83 шинаву дунияллия лавгунни 1-мур ЦIувкIуллал шяравасса Оьмардул душ Ссаламова Салисат.
Салисат бувссар 1929 шинал 1-мур ЦIувкIрав, ччянива зий бивкIссар колхозрал давурттай. МахIачкъалалив бизаннин ласнащал ХIусманнущал колхозраву хьхьичIунну зий бивкIссар, миннал кIинналагу хъунмасса захIмат бувссар шяраваллил колхозрал сий ларай дан, «ХIусман-колхоз» тIисса цIагума ларчIссар ЦIувкIуллал колхозрацIун. МахIачкъалалив бизайхту, Салисат зий бикIайссия санитаркану оьрчIал азарханалий. Шиккугу ванин марцIну, тIайлану цила даврил бурж биттур баврихлу кьимат бивщуну буссия, дуллуну дия хIурматрал грамотартту. Ва бия захIматрал ветеран.
Салисат бия ЦIувкIуллал жяматран ххирасса, давриву, ичIува, чIахху-чIарахначIа хIурмат бусса, гъан-маччанал чул бищай ттарцIну бивкIсса, дакI хъинсса, аьчухсса зунттал хъамитайпа.
Ва аьпалул шаврил кьурчIишиву кIидачIлай, жижара буллай буру арсурваврахь, душваврахь, миннал наслулухь, ссурваврахь, махъсса гъан-маччанахь. Цил рухI алжаннул ххари даннав, гьав нурданул дуцIиннав. Ванин бакъасса оьрму ванил наслулун булуннав.
                                                                                            1-мур ЦIувкIуллал жямат