Гьаваллавух шарданий

fog_10Инсан ссавнийсса лелуххантрах уруглай, миннуй хIайран хъанай, дахьа аькьлу-кIулши хъанахъисса чIумала, «аман, хьурдай кIа ссавнийн гьаз хьун» тIий икIайхьунссия.

Биялсса хIал хьунни, ва макьала чичин хъинавав, къахъинавав тIий. Чичаврил сававгу хьунни ва жула лаккучу, ЧIяйннал шяравасса Мяммал арс Камалуттиннул, цала бакIрайн бигьа дакъасса давугу ларсун, диялсса арцугу харж дурну, лицензиягу ларсун, лахъшиву ххирасса, гьаваллавун гьаз хьун гъира бусса инсантал лахънийн гьавалул шарданий гьаз буллай.
Кьураксса шинну хъанай дур ттул кулпат Муслиматлущал, ччяни бивзун, гьарца кIюрххил, гъинттулгу, кIинттулгу хьхьирийн лавгун, лечлай, заназингу дурну, щинавунгу бувчIун, махъунмай зана бикIлай. Бур мукунссава цаппарасса хъами ва арамтал, мукун занай хIатта 30-40-хъул шинну хьуссагу. Миннавухгу бур жула цIа дурксса ттуплий укку Муккурдал Нуруллагь, Гъумучатусса Линор ва Исмяилгу.
ХIакьинусса кьинигу, ва январь зуруйгу, дяркъу дунугу, дакъанугу, буссар волейболданий, футболданий буклай, лечлай кIюласса янналуву. Мукунминнавугу, оьрмулул бугьарами бикIу, жагьилми бикIу, къашавай хъанахъисса лап чаннур бусса. Навагу хьхьичIа ччя-ччяни къашавай хъанай, мудан даруртту канай икIайссияв. ЦIанарив, дарурттугу цирив хъамабивтун, чурххал хIал ххуйну бур.

[pullquote]Кьураксса шинну хъанай дур ттул кулпат Муслиматлущал, ччяни бивзун, гьарца кIюрххил, гъинттулгу, кIинттулгу хьхьирийн лавгун, лечлай, заназингу дурну, щинавунгу бувчIун, махъунмай зана бикIлай.[/pullquote]
Мукунсса ца кьини, 15-мур сентябрьданий – Шагьрулул кьини, хьхьирицI хьунабавкьунни Камалуттин, душ Сабина ва куяв Арсен машиналий гьавалул шарданущал бувкIун. Най буна увкунни: «ХIакьину зу гьаваллавун леххантIиссару», — куну. Му цувагу Муслиматлул ссурахъу ур. Мунал хъярч буллалисса ххай, нагу учав: «Ттун ПпабакIугу гьари», — куну. Кьини цурда, хъинну ххуйсса, марч бакъасса дия. Жагьилталгу, шагьрулул байран дуну, цалва-цалва секциярдаву бяст-ччал буллан хIадур хъанай бия.
Байбивхьуру шар тIитIин буллай. Мунил лахъшиву дия мяйра зивулийсса къатлулуксса, утташиву – 15 метра, цуппа шар, мунил корзина гьаз бангу 4-5 инсан аьркинну ия. Лагма-ялттусса инсанталгу ялу-ялун чIяву хъанай бавчунни. Камалуттиннул ца хаваргу бувсунни шардануцIун бавхIусса. Цал кIирисса гьаварал шар буцIин буллай буна, марч бувккун, шар бавхIусса чIиви автобус «Буханка» бакIракъутталий багьну, гуж-къиялий, инсантурал кумаграйну цила кIанай бацIан бан бювхъуну бия вайннаща.
ХIалли-хIаллих тIий, кIирисса гьавалул буцIин буллай газрал кумаграйну, гьаз хьуну бавчунни шар. Нагу, Сабинагу хIинча дургьуну, шар гьаз хъанахъиссаксса хIалли-хIаллих тIий, му итадакьлай бавцIуну буру. Марч бакъанугу шар, буцIлацIиссаксса, хьхьирил чулухунмай кIункIу тIий, бугьан къахъанан бивкIунни. Щинавун багьну атил хьурча, гьаз бан къахьуншиву бувчIлай, «кумаг бара» куну, вев учарду. Ххявххун жагьилтал, ци-бунугу, бугьан хьунни.
Дахьа шар лавсун, Камалуттин цалчин гьаваллавун гьаз хьун нанисса кьини, му цувалу итакъаакьин, мунал нину Пазилат, «Вин хьумур, ттунгу хьунссар», — куну, левххун бия, манарда тIий мугу уна. Мукунсса бур жулва нинухъру.
Инсан, цимигу ацIазарда шинал хьхьичIва, ссавнийсса лелуххантрах уруглай, миннуй хIайран хъанай, дахьа аькьлу-кIулши хъанахъисса чIумала, «аман, хьурдай кIа ссавнийн гьаз хьун» тIий икIайхьунссия.
Гьавалул шарданул ссавнийнсса цалчинсса гьаз шаву, инсан акъасса, пуркIуралгу буцIин бувну, хьуну дур Франциянаву 1783-ку шинал 5-мур июньдалий.
Гъумукгу дакIний бур, ГьунчIукьатIатусса ПатIиматлул арснал Эриклул, 4-5 метралул лахъсса шар бувну, школданул хIаятраву къавтIи бивчуну, пуркIурал буцIин бувну, итабавкьусса чIун. Хъинну лахъну гьазгу хьуну, бакъа-къатIа хьуну лавгуна му. Цинявппагу махIаттал хьуну ливчIуна. Мугу духьунссия 1957-кусса шин. Яла цува Эриклуягу, Москавуллал авиациялул институтравунгу увххун, авиаконструктор хьуна. Ттул оьрмулул инсантуран бюхъайссар мугу дакIний бикIан.
Инсаннал гьаваллавунсса цалчинсса гьаз шаву хьуну дур 1783 шинал ноябрьданул 21-нний. Гьаз хьуну бур 915 метралий, ми цивппагу бивкIун бур француз. Муния махъ шарду буцIин буллан ишла буллан бивкIун бур гелий, водород. ПIякь учаврилгу, цIулачIаврилгу хъуннасса нигьачIаву диркIун дур. Нажагь багьну бачирча, чулух бавхIуну бивкIсса къундалул чантайртту кьувкьуну, ялавай бичайсса бивкIун бур, шар гьаз хьуншиврул.
Г азрал пурх тIий, жулва-
мур шар гьаз хьуну бавчунни. ЧIарав бавцIусса дарги цаннахь ца: «Наверное это къалайчи, они только на такое способны», — тIий бур. Муслиматлулгу: «Да, къалайчи, а что им еще осталось делать», — увкунни. Ца ппурттуву Камалуттиннул чIу бавунни оьвтIисса. Урувгра, Муслимат корзиналул ялув никирттай бавцIуну, я ялавай бучIан къахъанай, я гивун буххан къахъанай лявкъунни. Гуж-хуш гагу буххан бувну, учIан нанисса чIумал, гъан хьунни ГьунчIукьатIатусса, армрейслинграл Аьрасатнаву кIийла чемпион хьусса, ХIажи, цувагу уцара тIий. Левххун най 3-4 мукьра ссят хьуншиву, чIумуй зана бикIан къабюхъантIишиву бувчIукун, соревнования къаличIан къаавчунни. Ликкан нанисса чIумал газрал ца пурх увкунни, шаргу гьаз хьуну бавчунни, навагу корзиналуцIун лавчIра, га итабакьирча агьансса куна. Хьхьирил зуманивсса халкьгу хъатру ришлай, «Ххуллухъин баннав!» тIий, вев-гьарай тIий бавчунни. Ялу-ялун гьаз хъанай, хьхьирил ялтту левххун бавчуру. КорзиналуцIунгу лавчIун ура унгу-унгуну. Муслиматлуннив хавар бакъар, хъягу-хъяй, хъярчру буллай бур. Цахъис аьдат хьуну, вардиш шайхту, уруглан ивкIра лагма-ялтту. Ца чулух – щюллисса хьхьири, вамур чулух – магьлуву кунмасса, эмаратну чIалачIисса шагьру, вивсса диялдакъашивурттугу къачIалай, цахъис архну – жулва хъуни зунттурду урувгма хIайран хьунсса, лув – хьхьирил ялтту лехлахисса кIяла пеликанну. Ва жулла аьрщараяр ххуйсса цамур кIанугу бакъахьунссар, цуксса захIматсса оьрму бунугу. Жувагу кIа цIурттал пперха тIутIисса ссавнихгу, зурухгу, нажагь бакъа, къабургару. Навагу га алжаннавусса накIлил неххардихгу, неъматрахгу ва дунияллийсса ца гьавалул ссихI къабулувияв.
Гьаз хьуру 2000 метралий. Газрал балон къуртал хьуну, даххана дарду. Ца ппурттуву шар, ссур хьуну, ялавай хъанай бавчунни, газ итабакьлай, ххуйну къанай. Ххалбарча, га кIилчинмур балондалул газ ххуйну къатIивтIуну бивкIун бур. Бурган бувну цIарал лама, бавчуру гьаз хьуну. Хьхьиригу кьабивтун, бавчуру шяраваллал ялтту. ЯтIулсса шар ккаккайхту ххяхлан бивкIунни ккаччив. Цивхьуну бурвав тIий, къатрава буклан бивкIунни халкь. Яла хIаз бия мюрщи оьрчIай, тяхъану тIанкIа тIутIисса. Бюхъайссаксса ялавай хьуну гъалгъа тIий, лак бушиву кIул шайхту, хъинну ххари шайва.
Мадара шяраваллурдугу кьадиртун, ххал буллан бивкIру щябикIансса кIану. Ца кьан ххал дурну, бавчуру ялавай хъанай. Камалуттиннул цIакьну лачIияра кунни корзиналуцIун ва газрал балондалуцIун, ва щяв щилащисса чIумал ччанну лахIан бара кунни. КIийлва-шамийлва мадара ххуйну аьрщарайнгу щуну, бавцIунни. «Тти шар лещан барча, жува лякъин захIмат хьунтIиссару, мунияту бувгьуну бацIан аьркинссару», — увкунни Камалуттиннул. БукIлан бивкIунни машинарттай, ласапIитIирттай оьрчIру, агьлу, цивппагу чIявуми лак бия. ЦIухлай, буруглай, суратру ришлай ссят ва дачIи хьунни. КорзиналуцIунгу лавчIун буру, га гьаз къахьун, цахъис марч бивщуссания, бугьангу къахьунссия.
Вана укунсса шагьрулул байран дунни жун ЧIятусса Камалуттиннул.
Хъунмасса барчаллагь вин, Камалуттин, укун ххаллилсса, хъамакъабитайсса асардахлу.
Абрек-Заур