Барча буллай буру

barch_3Вай гьантрай, «Илчи» кказит буклай байбивхьуния мукьах корректорну зузисса, цилла даву ххирасса, пасихIсса мукъул кьадру-кьимат хъинну кIулсса, хъярч-махсара усттарну бан кIулсса, дакI-аьмал аьчухсса жул Загьрани Аьбдуллаевал 50 шинал юбилейри. 
Жун вих хьунгума захIматри жулва аьнтIикIа Загьранин 50 шин хъанахъишиврийн. Амма жу вихну буру лакрал миллатрал кказитрай зий дурсса кьунияхъайсса шинну Загьрани Аьбдуллаевал цинма ххирасса миллатран хайр-мюнпатранну гьан дуршиврийн ва уттиния тиннайгу гьан дулланшиврийн. Жу ххарину буру жулва Загьрани ацIра шинал хьхьичIва «Дагъусттаннал культуралул лайкь хьусса зузала» тIисса цIанин лайкь шаврияту, буккултран, буттал шяраваллил жяматран, ласнал ляхъиндалун Загьрани хIурматрай, ххирану бушиврияту. 
Барча вил юбилей, Загьраний! ЦIуллушиву дулуннав вихьхьун! Оьрмулул дуснал ва мачча-гъанцириннал ххари булланнав, дакIнийцири мурадру бартлаганнав!
                                                                                                «Илчилул» коллектив

                                                         *********************

barch_1ДакIнийхтуну барча тIий буру жула ххирасса учитель, хIурмат бусса директор Даниял МахIаммадаьлиевичлухь ниттил увсса кьини. ЧIа тIий буру цIуллушиву, дуллалимуниву тIайлабацIу.Ххирасса Даниял МахIаммадаьлиевич! Ва цIусса шинаву вил циняв хияллу бартлаганнав, ххарисса бакъа хавар къабаяннав, оьрчIая, оьрчIал оьрчIая неъмат ккакканнав.
Ккурккуллал школалул учительтурал коллектив ва дуклаки оьрчIру

                                                     

                                                         *********************

barch_2Январь зурул 9-нний жул ххирасса одноклассница Зулайхат Мажидовал юбилейри. Ниттил бувсса кьини барча тIий, чIа тIий буру вин, Зулайхат, цIуллушиву, ххаришивуртту, хъиншивуртту. ДакIниймунийн бияннав. Ласнал ва арсурваврал ххари булланнав бусса оьрмулий, вил ужагъраву пашмансса кьини къахьуннав.
АрхIал дуклай бивкIми