Ссавнил багьадура

fl_4Майрал 13-нний МахIачкъалаллал Родопуллал багъраву бигьалаглагиминнангу, гивах гъанну бивкIминнангу ккавккунни самолетравату тIанкI дурну, лелуххант кунма, кIия ялавай бивгьуну най бивкIсса парашютчитал, яла гай ливккуна шагьрулул пляжрай.

ХIасан Аьдилов
Га спортрал мероприятие хас дурну дия хьхьичIунсса летчик, СССР-данул ва Аьрасатнал лайкь хьусса спортрал усттар ва тренер, ДР-лул ва АьФ-лул физкультуралул лайкь хьусса зузала Кьасум Нажмуттиновлун 80 шин шаврин. Читать далее

Дяъвилул ччуччин дурсса оьрчIшиву

9-мур майрал байран дур хIукуматрал байраннаву инсантуран яла ххирамур, агьалинаву яла сий думур. Му дяъвилул ца лахIзалий хъуни хьун бувсса, оьрчIнийсса тIуркIурдан кIанай, къурнил, ичIаллил давурттай зий, хъуниминнал хъар цайнна ласун багьсса, ккашигу, мякьгу бувхIусса оьрчIаяту бувккунни хIакьинусса захIматрал ва оьрмулул вирттал, махъа нанисса жагьилтуран эбратрансса хъунисри. Читать далее

Виричунал цIанин лайкьссия

fl_3Оьрмулуву чувшиву дансса иш мудангу багьайссар учай. Мяйжаннугу багьай. Амма чувшиву цинявннаща дан къашай. Му дувай кьянкьа-кьурчIинал, сивсунал, нигь дакъанал, чIявумур чIумал жандалия ка гьаз дурну.
Ларгсса шинал май зурул 3-нний МахIачкъалалив куннил хъирив кув кIира пIякь учаву хьуну, чIявусса ливтIусса ва бивщусса хьуссия. Му терактраву бусса кIанай ливтIуссия 7 полициялул зузала ва МЧС-рал ххассал буву. Читать далее

Буттая дияйсса багьлул ххирамур хъус – тарбияр

Хъамаличугу чIумуй гьарча хъинссар

Ца адамина увкIун ур хъамалу цала кIулссанначIан. Ххари хьусса хъамаличу ва заллу хъямала багьну бур. Байбивхьуну бур цIухлай цанма кIулмуния, бавмуния. Заллухъру тикрал буллайнма бивкIун бур га учIавриясса ххаришиврия. Читать далее

Авадансса авладрал нину

fl_2Апрельданул 23-нний, цаппара зурдардий сагъ бакъагу бивкIун, оьрмулул 80 шинаву аьпалувун лавгунни ххаллилсса зунттал душ, машгьурсса захIматчи ва нину-виричу Алхулаева Маликат ХIажимурадлул душ. Маликат бувну бур 1933 шинал апрельданул 12-нний Ккуллал шяраву Малламусихъал ХIажимурадлул ва Аьйшаразухъал Къизал кулпатраву. Читать далее

Чани чанну ччуччинсса чаранну ляхълай

fl_1Тталат кьини «Дагэнергосеть» ОАО-лул къатраву хьунни ва идаралул технический директор МахIаммад МахIаммадович Кьурбановлущалсса пресс-конференция. Микку гьуртту хьунни «Дагэнергосеть» ОАО-лул пресс-секретарь П.С. Телякавовгу.

Андриана Аьбдуллаева
Ххишаласса электроэнергия къаччучлансса чаранну лякъаву мурадрай Дагъусттаннай зузисса хIукуматрал программа цукун най дуссарив бусласисса ихтилат бунни «Дагэнергосеть» ОАО-лул техникалул директор М. Кьурбановлул. Читать далее

Праздник дружбы и спорта

fgot_11На днях в селении Кумух Лакского района прошел межрайонный турнир по вольной борьбе, посвященный памяти мавстера спорта по вольной и классической борьбе Ибрагимова Ибрагима Гаджиевича. 

Турнир состоялся благодаря поддержке И. О главы администрации Лакского района, Куннуева Абакара Магомедовича, который постоянно большое внимание уделяет вопросам развития детско-юношеского спорта в районе. Читать далее

Дагъусттаннал Президент Р. АьбдуллатIиповлул пресс-конференциялий

fgot_13Апрельданул 19-нний МахIачкъалалив хьунни Дагъусттаннал Президент Рамазан АьбдуллатIиповлул цанчинсса пресс-конференция. Сайки 2 ссят ва дачIинний Дагъусттаннал бакIчинал телевидениялул тIайланнасса эфирдануву жавабру дуллунни республикалул халкьуннал буллусса суаллан.

Суал: Республикалул каялувчинал къуллугърайн увкIсса чIумал Ина бувсуна инара дансса давурттал хIакъираву. Вай цаппара зурдардил дянив цичIав даххана хьуссарив инара дан ккаккан дур­сса давурттаву? Читать далее

Агьалинал президентнайнсса хьул-умудру

fgot_12ЦIусса президент итайхту ягу увчIайхту, цIулагай агьалинал мунайнсса хьул-умудругу. Ялугьлан бикIай цIу-цIусса, хъинчулиннайсса дахханашивурттах, цIусса хIукъулух кунма. ЦIуинтних кунма. Баянавав цIусса президентнан агьалинал чIу? БувчIинавав халкьуннал дакIниймур?
Цуку-цукунсса умудру бурвав агьалинал уттима президентнайн? Читать далее

Дяъвилий жанну дуллуми дакIнийн бичлай

fgot_10Апрель зурул 19-нний Гъумук Хъунмасса Буттал кIанттул цIанийсса дяъвилия зана къавхьуминнал гьайкалданучIа хьунни Ххувшаврил 68 шин шаврин хас бувсса Аьпалул Вахта тIитIлатIисса батIаву. Мунил сакиншинначитал бур райондалул администрациялул ОьрчIащалсса ва жагьилтуращал­сса даврил ва туризмалул отдел, КIулшиву дулаврил управление ва магьирлугърал къатта. Читать далее

Ххаллилсса давурттах бюхттулсса награда

fgot_9Вай гьантрай Москавлия «Серебрянный голубь» тIисса наградалущал зана хьунни жула бусравсса «Дараччи» клубрал президент Мариян ЧIибиевна Илиясова.

Андриана Аьбдуллаева
«Лидеры мирового сообщества» тIисса дунияллул халкьуннал дянивсса цачIуншиннардал союзрал ( Международный союз общественных организаций – МСОО) ванин дуллунни «Серебряный голубь» тIисса жяматрал мукIрушиннарал лишан ва мукуннасса Грамота. Читать далее

Ферма теоремалул щакъаливх аьшукь

fgot_8Атаев МахIанмада ия цила чIумал Лаккуй цIа ларгсса учитель, ГьунчIукьатIрал Дандамаев Аьбдулкьадир, Гъумук Аьлиев Минкаил куна. Тамансса лакрал щархъаву дарс дихьлай, Гъумук райОНОлий зий ивкIун ия. «Ниттил маз» тIисса лу чивчуну бивкIун бур. Аьлиев Иззат «Дагправдалий» зузисса чIумал, цачIа буссар му лу, лавсун учIанна тIий кIила-шамила, хъамабивтун бур тIий, къалавсун ливчIунни, аьпа биву ивчIаннин. Читать далее

ЗахIматшивурттал лахIан къаувма

fgot_7Кумиял шяравасса Зубаир Айгуновлуйн «гьухъуву лявхъума» учин бучIир. Ва ур цимилагу бивкIулул ххяппурттаща итххявхсса, щинаяргу, цIараяргу ххув хьун бювхъусса инсан. Вай гьантрай Зубаирдул оьрмулул 85 шин там хъанай дур. Кьадарданул хъихъи къаитарчагу, ва оьрмулуву цалла кIулшилий цува, кьяршгу ивкIун, зий-занай ушиву мугу инсаннал талихI бухьунссар. Читать далее

Тухумрал чичру

vs_1Апрельданул 23-нний МахIачкъалаллал магьирлугърал музейраву хьунни Миро Каган тIисса хъамитайпа – художникнал «Тайнопись рода» тIисса суратирттал выставка.

Валида Аьбдурашидова
Тикку дур личIи-личIисса журардал суратру: цаппарасса дур Агъуллал шяраваллин хасъсса, нукIузаманнул архитектура, къат­рал диц-куц, ляличIишиву ккаккан дуллалисса. Цаппара суратру дур инсантал, тайннал лаххия ккаккан дуллалисса. ЦIанасса ппурттуву шяраваллия так эяллу лирчIун дур. Читать далее

РувхIанийсса хъус хъамаритавривур миллат зия шаврил багьана

fgot_6Шагьрулул зума-къирагърайсса Турали поселок­рай бур Сурхай-ханнал цIанийсса кIичIиравалу. Бур МахIачкъалалив имам Шамиллул цIанийсса проспект. БикIан аьркин­ссар Сурхай-ханнал цIанийсса проспектгу.

ЧантI увкусса инсантал ччянива шихунмай лагма-ялтту хъанахъимунил хIисав ларсун, къаххуйми иширттан дайшишру дуллан аьркиншиврия буслай, чичлай, бувчIин буллай, агьалинал дакIурдивун кьутIа тIун бикIай. Читать далее

ШавкIуллал школа лахьхьу ва хIакьину

fgot_5ПаччахIлугърал хьхьичIунсса деятель, Гъази-Гъумучиял округрал ревкомрал хъунаману ивкIсса ХIадис ХIажиевлул цIанийсса ШавкIуллал школа тIивтIуну гьашину там хъанай дур 100 шин.

Революция хьуннин хьхьичIсса шиннардий ШавкIуллал шяраву халкьуннан аьраб хIарпирдай буккин-чичин лахьхьин буллай ивкIун ур Авчирамазан тIисса аьраб элму дурккусса инсан. Читать далее

ЦIуллу-сагъшивруву дуки-хIачIиялулмур биялагу хъунмассар

«Илчи» кказитрал хьхьичIмур номерданий байбивхьуссия «АНО «Экобиохимический центр» ГУ-лул директор, «Денеб» ОАО-лул элмийсса центрданул директор, ДР-лул ПаччахIлугърал премиялул лауреат, ДГПУ-рал физвоспитаниялул медико-биологический основардал кафедралул профессор, ШавкIуллал шяравасса Тумалаев Нариман Рамазаннул арснащалсса ихтилат. Читать далее

Ина жун дакIния къауккантIиссара

fgot_2Вих хьун захIматсса макI кунна ларгунни шин Гъазибутта акъа. Ча-унугу личин куна чIалай, хьулувух уххавай урхха тIий ялугьлай. Амма, цал ахиратрал ххуллийх лавгма зана къаикIайсса ур. Ттула дакI цахъисрагу рахIат хьунхьуви тIий, чичин ччан бивкIунни ванал оьрмулия. Читать далее

Жижара

jrar_1Аьбидлул арс ХIусманов Загьиди
Ца-цаних тIий, чан хъанай бур Хъунмасса Буттал кIанттул цIанийсса дяъвилувух гьурттуну бивкIми, ххялтIа дурккун дур миннал кьюкьри. Уттигъанну, апрельданул 19-нний аьпалувух ивхьунни ца мукунсса талатала, яхI-къириятрал увччусса зунтталчу, Ккуллал райондалийсса ЦIущуллал шяравасса ХIусманов Загьиди Аьбидлул арс­гу. Читать далее

Дагъусттаннал Президент Турциянаву

chi_9Диаспора – жулла рухIирал бутIар
Апрельданул 15-нний Респуб­ликалул Президент Рамазан АьбдуллатIипов бакIчисса Да­гъусттаннал делегация официальсса аьрххилий лавгунни Стамбуллайн. Турциянал тах-шагьрулул аэропортрай хъамал хьунабавкьунни Стамбуллайсса АьФ-лул Генконсул Алексей Ерховлул, Турциянавусса ДР-лул вакил Тавлу Казакбиевлул, Стамбуллайсса Турциянал ва Аьрасатнал культуралул фондрал генеральный секретарь Аьли Тюркелил ва цайминналгу. Читать далее

Вспоминая прошлое

aminВспоминая прошлое, колхоз «Красное Знамя» селения Унчукатль был одним из самых крупных и передовых в Лакском районе. Славился он не только в районе, но и в республике своими садами , тучными ошарами овец , наличием большого количества КРС. Получением плановых урожаев зерновых и овощей, как в горах так и на прикутанных землях.

При входе в городской сад в городе Махачкале висела на арке доска с наименованием колхоза «Красное Знамя» села. Читать далее

Москавлив журналистътурал съездрай

chi_11Апрельданул 18-нний Москавлив байбивхьунни Аьрасатнал Журналистътурал союзрал X съезд.

АьФ-лул Президент Владимир Путиннул Съездрал делегатътуран ва хъамаллуран тIайла бувккунни аьла-ссаламрал чагъар. Тикку бур укунсса махъру:
«Журналистнал тIайласса мукъул мяъна, мурад хъунмасса бур, га аьркиннугу бур.

Читать далее

Лакку билаятран хайрданунсса проектирдаха зий

chi_12БикIай инсантал ссятурдий ихтилатру буллай бунугу, цах вичIидирхьуми бизар къашайсса, ялагу, ялагу миннал тIимуних вичIидишин ччисса, цахьхьун булунсса суаллал дазу-зума дакъасса, ихтилатру буллай ларгсса ссятругу хIисаврагу къашайсса. Мукунсса инсантурайн «Илчи» кказитрал чIа-чIаннин хъамалу оьвчайссар. Читать далее

Щин дуцаврил давурттив дайдирхьунни

chi_8Жулва зунттавусса шяраваллаву хIачIайсса щинал масъала муданмагу захIматсса бушиву цинявннан кIулсса зат бур. Махъсса шиннардий школардахьхьун, оьрчIал багъирдахьхьун, цайми кIулшиву дулайсса идарардахьхьун зунсса ихтияр дуллалисса чIумал, ми идарардай муданна нанисса щин дикIан багьлагьишивугу тIалав дуллай бур. Читать далее

Республиканская газета "ИЛЧИ" на лакском языке