Ссутнил «стилягахъул»

Шагьрулий яхъанахъисса инсантурал ва зунттал кIанттай яхъанахъисса, шикку даврин заназисса инсантурал янилун дагьаймур хъинну да­хханасса дур. Гьай-гьай, шагьрулул оьрму — му хъинну бурувзусса оьр­му бур, дуллалимургу анаварну дуллан багьлагьисса.


Зунттал кIанттай яхъана­хъиминнаннив лагмасса тIа­биаьтрал бахшиш дуллай дур хъинну чIярусса ккаккияртту. Ми цирдагу тачIав чунчу чай­ссагу къадикIай.
Ттун чIярумур чIумал Вихьуллал шярава Ваччав, пуч ххуллийх хьуннав, хьунив ххулийх хьуннав, ахьтта ачин багьлан бикIай. Му ахьтта ачаврил лагругу ца чулиннай ттул кIира ссятрайсса шай. Му чIумуйгу на, ччаннавун къауруглай, лагма­сса тIабиаьтрах ябитлай, зун­ттал санчинну ссаха-дунугу лащан дуллай ачара ххуллийх.

Лащанбавурттугу хъинну яргсса дикIай. Хияллахьхьун хьхьури итадакьирча, ттул яруннал чичай хъинну чIярусса суратру. Ми суратругу хIасул дуллан дикIай лагмасса зунттурдал, хъунисса кьунттал, инсантурал хъурунная бавтIсса чарттал ххюлубакIурдал, ххуллий хьунабакьайсса, ятинтурайн кIура бавсса багъирдаву­сса мурхьирдал. Хьунадакьайсса ратIавусса щингума ца-ца кIанай марцIну, гамур кIанай кIялану, тамур кIанай гьагълийн дурккун дикIай.

Хъуннеххалми щингу гьашину ссуттил хъинну чан хьуну дур. Гайннул виххуччащалсса ихтилатгума къабаллан бикIай ца-ца чIумал. Ттул пикрирдаву ссигъанура лирчIунни ттущара лаласун къархьусса, жулла неххардиву­сса чарттал чIалачIин. Гай чар­ттугу буссар, цаннивух ца хIала къавхьусса, цила-цила рангирайсса.

Бакъаривла махIатталсса чартту сакин шаврил ишру?
«Гьай-аман, вай чарттугу рухI дусса затирттан хIисав буван бучIинувагу бакъарвав?» — тIисса пикригу хIасул хъанан бикIай.
Утти ихтилат буванну ур­тту-тIутIая.

Гьашинусса октябрь барз хьунни хъинну гъилисса. Зурул дайдихьулий хьуна ца-кIира кьини дяркъу­сса. ХIаятравусса муххал тачкалул лув лирчIсса щингума микI ларчIун дия. Гайра кьинирдай пуч ххуллул тия-шиясса улклул чIапIайхгу сил риртун дия. Даралул къаралчиталну бавцIусса лахъ зунттал бакIурдилгу кIяла кьяпри бивхьуна. Амма, ца-кIира кьинилува ялагу дуниял гъили ларгун, зунттан цала кьяпригу букьан багьуна. Ах­ттавайсса бургъил гъилишивугу ххютулу 20 градусраяр ххи хъанай дия. Ганиннин шанай диркIсса лух­ччинийсса тIутIивгу ппиж тIун диркIуна.

Вана вай тIутIайнна на «стилягахъул» тIисса. Циван учирча, лагма­сса тIабиаьт дяркъу дучIаннин хIадур хъана­хъисса чIумал, вай тIутIив, жула дакIру тирх учин дан, ххуллул тиягу-шиягу хъяхъа куну дуну тIий. Стилягахъулгу мукунма бикIайссар: чIявусса инсантурал лаххайми яннарду, къалахлай, модалул хъирив лаяншиврул, ягинсса лахлай. Муна мукун, щюллишиву чан хьу­сса, ччатIул рангирайн ларгсса тIабиаьтрал симандалий «жухгу ябити» тIий, янилун дагьлай дия тIутIив. Гай дия машакулул, гулмадарандалул, къуппан ва цаймигу журалул. Вай тIутIах ялугьлагьийнигу, дакI дия вайннул ясир дуллай.

ЧIалай бия, укун­сса суратру дакIнил кьамул дуллалийни, гьай-гьай, жула оьрмулуву чан къашайсса буруккинттугу бигьану биттур буван бю­хъайшиву. Ялагу, кIура-кIура даллай, бигьамур ххуллух луглагисса Хъуннеххал щингу тIабиаьтрал туннурду кунна чIалай дия.

ЧIяйннал, Ваччиял шяраваллал багъирдавусса хъахъи лавгсса мурхьругу сахIналийн бувксса исвагьи душварал кьюкьраха лахьлай бия. Цири яла инсаннан аьркинсса ва дунияллий, дакI ххари дуллалисса вайксса затру лагмара дунура? Ва ба­къарив жунма буллу мурад? Мурадругу бартлаган буллай, нагу битара ттула ххуллу. Ххуллийн увкма тIурча, та-унугу, чун-унугу ияйссар.

Бияннав зугу зула-зула мурадирттайн!

Читайте также: