Цалчинсса занглил шадлугъру

БавчIунни оьрчIайх арулцIаллий мяйва портфель

КIулшивурттал кьинилун хас дурсса шадлугъру жулва билаятрай гьашину хьунни хьхьичIминнуха къалархьхьуну — анжагъ цаппарасса регионнай дакъа къабювхъунни шадлугъру ва линейкартту дан.

Лакрал райондалий КIулшивурттал кьинилун хас дурсса шадлугъру хьунни цинявппа школарттай: оьрчIру чансса школарттай – цинявппа классирттал оьрчIру гьурттуну; оьрчIру гьарзасса Гъумучиял школалий тIурча – так цалчинмур классравун наниминнан ва школа къуртал буллалиминнан.


Юсуп МахIаммадов ацIулчинмур классрал дуклаки оьрчI Иманаьли Хановлун грамота дуллай. Иманаьли ххув хьуссар республикалул лагрулийсса чIярусса лачIунуккаврил турнирдай. ХьхьичIунсса кIанттурду бувгьуссар щалвагу Аьрасатнал лагрулийсса турнирдай

Зулайхат Тахакьаева
Шадлугъру хьунни санэпиднадзорданул тIалавшиннарду дурурччуну: учительтал, нину-буттахъул ва хъамал цинявппа бия маскардаву ва катIраву. Микку гьуртту хьунни райондалул администрациялул зузалт, шяраваллал бакIчитал.

Райондалул администрациялул зузалтрал цалчинми классир­ттавун нанисса оьрчIайх бавчIунни райондалул бакIчи Юсуп МахIаммадовлул чулуха­сса, школалун гьарца аьркин­сса кьай-кьуйлул дузалсса, портфеллу. «Помоги собраться в школу» тIисса щалагу Аьрасатнал ихIсандалул акциялул лагрулий Юсуп МахIаммадовлул школалул кьай-кьуйлущалсса портфеллу лавсун бия цалчинмур классравун нанисса арулцIаллий мяйягу оьрчIан.

Цува Юсуп МахIаммадов гьуртту хьунни Гъумучиял школалул байрандалий.
Ва кьини, цIакь хьусса аьдат­райн бувну, цалчинмур класс­равун нанисса оьрчIру-душру бавтIун бия Гъумучиял детсадрал хIаятравун. Шикку вайннахь ххуллухъиндарал махъру увкунни детсадрал хъунмур Лиана Муртузааьлиевал ва тарбиячитурал. Мичча тарбиячитуращал оьрчIру бувкIунни Гъумучиял школалийн. Аьдатрайн бувну, линейкалийн ми буккан бунни 11-мур классрал дуклаки оьрчIал. Гьашину Гъумучиял школалий цалчинмур класс­равун увкIунни 34 оьрчI.

КIулшивурттал кьинилущал учительтал, дуклаки оьрчIру ва миннал нину-ппу барча буллай, миннахь дуккавриву, спортраву тIайлабацIу чIа увкунни райондалул хъунаманал. КIулшиву дулаврил управлениялул каялувчи Явсупи ХIамзаевлул, райондалул азарханалул хъунама хIакин АьбдурахIин Дибировлул. ХIакинтурал чулуха АьбдурахIин Дибировлул Гъумучиял школалун пишкаш дурунни интерактив (доска) ула.
Дуккавриву, спортраву ва школалул жяматийсса иширттавуву хьхьичIун ливчусса оьрчIан дуллунни ХIурматрал грамотартту.

Читайте также: