Архив по дням: 15 августа, 2020

Жижара

Аьлил арс Аьшаев Нуруллагь Август зурул 9-нний, захI­матсса азарданул къашавайгу ивкIун, оьрмулул 78 шинаву...