Архив по дням: 8 августа, 2020

ЧIиви Курал

Дагъусттаннай Ахтти-Кураллаву хъу ххуйну шайсса диркIун дур. Тайннал лачIа-хъа чIявусса бугьайсса бивкIун бур.Лакрал ва...

Вил оьрму жун эбратранссар

Уттигъанну гъан-маччаминнал дянив цила оьрмулул юбилей хьунадаркьунни химиялул элмурдал кандидат, ДГУ-лул фармацевтикалул ва аналитикалул...

Хаварду – кутIану

ЦIусса каялувчинащалсса хьунабакьаву Жулва билаятрал ух­ссав­­нийсса Санкт-Пе­тер­­бургливсса вакил ХIасан ХIасанов хьунаавкьунни Санкт-Петербургуллал Миллатирттал къатлул...