Хъунаттаттал, гьаттай кIялабарз бацIан бунни

ХIасан ва Аьвдуллагь Шуаьевхъул Бишкеклив Оьмарищал

НицIавкIуллал шяравасса язисса арсурвавравух кIицI лагай Хъун ХIасаннул цIагу. ХIасан Шуаьев ( тарихрал чичрурдавугу, халкьуннавугу ва Хъун ХIасан тIий кIулну ур) исламрал цIанихсса теолог, 

аьрабрай дурккусса, итххявх­сса адамина ивкIун ур, цувагу Да­гъусттаннал мадрасарттаву дарсру дихьлай ивкIун ур.


Таний цIа ларгсса Кьукуннал мадрасалувугу дарс дихьлай ивкIун ур Кьукуннал ХIажи- Мусаная махъ. Та заманнул репрессиярдахьхьун вагу иривну ур, Къиргъизнавун агьну, тиккува накьлугу хьуну ур. Амма ванал нас­лулун къакIулну бивкIун бур ванал гьав дусса кIану. Ванал арснал арснал ХIасаннул арс Аьбдуллуву мудангу хъуна тта­ттал гьав чув дуссарив кIул буван ччи­сса зуву диркIун дур. Хъунама ХIасаннул цIа дур Аьбвуллагьлул буттан цIагу.

Гьаттай кIялабарз бацIан бувайхту
Къиргъизнаву мина дирхьусса НицIавкIрачувнал Оьмарил къушлий

Грозналий навтлил институтгу къуртал бувну, цаппара шиннардий Якьутиянаву зий ивкIун ур. ЦIанакул Москавлив зий ур. Аьвдуллагьлул шяравучу Оьмари Исмяилов яхъанай ур Къиргъизнаву, ванал биялсса кумаг бувну бур Хъун ХIасаннул гьав дусса кIану лякъингу. Аьвдуллагь буттащал Бишкекрайн леххайхту, Оьмари увкIун ур вай хьунабакьин аэропортрайнгу.

— Чулданий цувалу увччусса ттаттал гьав ккаккайхту, ттул ппу къума лавгуна. Нама буттал буттал ппу увччусса кIану ля­къин шаврия ва танал гьа­ттайн биян шаврия ххарину усси­яв. Та заманнай Ххутрал шярава­сса чIявусса агьлу мина дирхьуну бивкIун бур Къиргъизнаву.

ХIасан Шуаьев цанна цIасса Хъун ХIасаннул гьаттай

Тайннал хIурматрай увччуну ур Хъун ХIасангу. Тайннайхчин кIул буван хьуну бур Хъун ХIасаннул гьав дусса кIанугу. Тиккувасса динчитурайнгу оьвкуну, кьулгьу- кьурангу бувккуну, бусурманнал дай аьдатругу дурну, зана хьуссияв, — буслай ур Аьвдуллагь.
Цува дунияллия лавгсса кIанай , архсса гъурбатрай гьав нясив хьуну дур НицIавкIуллал Хъун ХIасаннун.

Ванал арс ХIамзат дунияллия лавгсса ппурттуву Аьвдуллагьлун дурагу 12 шин диркIун дур. Ванан хъинну кьурчIи бивзун бур буттал буттал бивкIу, ХIамзатлуягу, ваналма буттаягу мудан хIурматрайсса гъалгъарду баллай, чара бакъа Хъун ХIасаннул гьав лякъинна тIисса пикрилий ивкIун ур. Учарухха, тIайлабавцIусса лякъиннав на­лулия бивзми куну. Аьвдуллагь Шуаьев цIанихсса ппухълуннал цIа адаврай ядуллали­сса жагьил ур.

ПатIимат Рамазанова

Читайте также: