Кинологтурал кьинилун хасну

Июнь зурул 21-нний кIицI лагайссар МВД-лул кинологиялул подразделениярттал байран. Пишалул байрандалуцIун бавхIуну Дагъусттаннал МВД-лул профессионал хIадуршиндаралцентрданий хьунни кинологтурал чIяву бяс-ччаллил чемпионат.

Гьашину гьурттушинна дунни 100 зузалая хьусса 35 командалул. Вайннавух бур бувагу ца хъамитайпа, Кинологиялул къуллугърал центрданул отделениялул хъунмур, полициялул майор Елена Сторублева. Ва ххув хьуссия ларгсса шиналмур чемпионатрай. Ванил тарбиялувну бур бельгиянал гьаннарал ятти­ккаччи (овчарка).
Бяст-ччал хьунни мукьва журалул: аьмсса профильданул, наркотикру, ярагъ ва пIякь учайсса затру лякъаврил.

Ахир хIасиллайн бувну, командарттал дянив цалчинсса кIану бувгьунни Дагъусттаннал МВД-лул Кинологиялул къуллугърал центрданул, кIилчинмур – Бабаюртуллал райондалул ОМВД-лул, шамилчинмур – Нугъайнал райондалул ОМВД-лул. Елена Сторублевал ва мунил вардиш бувсса «Имидж» овчаркалул кIилчинмур кIану бувгьунни наркотикру лякъаврил бяст-ччалливу. Ххув хьуминнан ва призертуран буллунни Кубокру, медаллу ва дипломру.

ХIадур бувссар
Андриана Аьбдуллаевал