БивкIу бакъасса къямадия

Хъунмасса тIайлабацIу буну хьунни Лакрал театрдануву «Ревизор» спектакльданул лакку мазраймургу премьера.Оьрус мазрай му ттинин ккаккан бунни мукьийла. Мунийну чIалай бур Гогольлул «бивкIу бакъасса къямадия» чIумул цила тIалав бувну бушиву.


Зулайхат Тахакьаева
Оьрус мазрайсса спектакльдануву роллу дургьуну бивкIсса цаппарасса Оьруснал театрданул актертал баххана бувну бия. Городничийл роль дургьуну ия Шамсуттин Къапланов. Земляника — ХIажиаьли ХIажиаьлиев, судия – Адам ХIайдаев.

Гулизар Султанова, Аьрасатнал магьирлугърал лайкь хьусса ишккакку:
— Циванни классикалун бивкIу бакъасса? Цалчин, класси­калуву мудангу хьунабакьлай бур ттизаманнул лащин дусса ишру. Класси­калул гьар чIумал кумаг буллай бур агьамсса буруккин­тту сукку бан. КIилчин, классикалуву ду­ссар актертурал ус­ттаршиву магьир дан кабакьу буллалисса авадансса материал.

Политика ци ххуттай духьурчагу, классикалуву дуссар ттизаманнул оьрмулучIан гъан­сса дазу. Муниятур сахIналий классикалул произведениярттал оьр­му ла­хъисса. Гогольлул «Ревизордануву» тамашачитуран асар хьунни хIакьинусса агьалинал оьрмулуву хъанахъимургу.
Классикалул тIилисин ялагу ссаву бур чирча, гьарца режиссернал мунихсса ургаву дур цанна хасъсса, щихачIав къалархьхьусса.

Руслан Хакишев, Аьрасатнал лайкь хьусса артист:
— Гогольлул «Ревизорданувусса» ишру гьарцагу заманнай тикрал хъанай бур. Спектакль куртIсса, роллу дугьан жапа­сса бур, амма Лакрал театрданул актертураща бювхъунни мунил вирдакIсса мяъна-мурад тамашачитуран асар хьунну ккаккан буван. Спектакль бишин актертуран захIмат хьуссар ва кIива мазрай бихьлай бушиврийнугу. ЧIявуми актертуран багьунни цара-ца роль оьрус мазрайгу, лакку мазрайгу лахьхьин.
Яла-яла барчаллагь учин ччива Аслан МахIаммадовлухь, цанчирча спектакль хIадур буллай, га яла нирхиравун багьсса ппурттуву, операция бан багьну, хъуннасса чIун ларгссар репетициярттайн уккан къабюхълай. Амма Аслан ур Аслан, зуна ккавккунни.
Ттун хъинну ххирар Лакрал театрданул труппа. Ва шамилчинсса спектаклли на вайннащал бихьлахьисса. Му бакъассагу, Лакрал ва Чачаннал театрдал уртакьшиву цIу дуккан дурссар махъсса кIира шинал лажиндарай, кувнначIан кув гастроллай занай.

— Аслан МахIаммадов, Да­гъусттаннал халкьуннал артист:
— Ххаллилсса даражалий ва спектакль бивхьуссар 1982 шинал. Та спектакльдануву гьур­ттуну бивкIсса цала пишалул усттартал аьпалул хьунни – режиссер Валерий Эфендиев, сценография – Эдуард Путерброт. Ттул ппу уссия Хлестаковлул роль дургьуну, на уссияв почместр­нал роль дургьуну. Хлестаковхъул мудангу бивкIссар. Тамашачинан, сахIналий хъанахъимуних уруглай, дагьанттавух уруглагийни куна, цува чIалай ур. Дагьани тIайла дан къашайссар, цалла дакI, пикрирду марцI къабарча.

Шамсуттин Къапланов, Да­гъусттаннал халкьуннал артист:
— Цува учIиакъу, ахIмакьсса инсан ухьурчагу, на гъирарай дугьав Городничийнал роль. Класси­калул спектакльдануву роль дугьан бюхъаву – му актернан шай­сса хъунмасса тIайлабацIур. Цинявппа персонажтал мукун кка­ккан бувну бур, циксса шинну гьарчагу, цичIар даххана хьуну дакъар. Пьесалул персонажтал цаягу дакI марцIсса, дакI тIайласса инсантал бакъахьурчагу, инсаншиврийн оьвтIутIисса бур. Му бия режи­ссернал мурадгу.