Буттал миналуцIа хьун дурссар 24 шяравалу

ГьаркIассун

КутIасса справка

ЧIарах нанисса неххацIухсса ххяллул ялунгу гьаз хьуну, дакI хъихъину дарцIусса исвагьисса ГьаркIассуннал шяравалу диркIссар Гъумучату кьиблалул ва баргълагавал чулийннай, 4 км. манзилданий. Читать далее

Жула росгвардия

Яла хьхьичIунма пишакар

МахIачкъалаливсса ОМОН-лул базалий хьунни «Яла ххуйма пишакар» цIанилусса вневедомственный къаралданул зузалтрал пишакаршиврул даража ххал буллалисса конкурсрал кIилчинмур ятIап. Читать далее