Жижара

МахIаммадлул арс Сулайманов Кьурбан­махIаммад

Апрельданий лавгунни дунияллия 1-мур ЦIувкIратусса захIмат­рал ветеран МахIаммад­лул арс Сулайманов Кьур­бан­махIаммад.

Ва увну ур 1938 шинал 1-мур ЦIувкIрав. Аьрали бурж биттур бувайхту лавгун ур зун Южно-Сухокумскалив, бусса оьрмулий тикку навтбу­ккуну зий ивкIун ур. ЧIярусса шиннардий лажин кIялану був­сса захIматрахлу ва тамансса ХIурматрал грамотарттан ва цаймигу лишаннан лайкь хьуну ур. КьурбанмахIаммад уссия дакI-аьмал хъинсса, хIал бавкьусса адамина, захIматчи, хIурматрай уссия Южно-Сухокумскаллал агьалинаву.
Ва дунияллия лагаврил кьур­чIишиву кIидачIлай, жижара буллай буру ванал кулпатрахь ПатIиматлухь, арсурваврахь, душваврахь, миннал наслулухь, уссихь Рамазаннухь, ссихь Ххадижатлухь ва щалвагу агьлу-авладрахь. Цал гьав нурданул дуцIиннав, пирдавс-алжан нясив баннав. Махънал оьрмурдай барачат бишиннав! Амин!

1-мур ЦIувкIуллал жямат


Амаева Хумайсат Бижал душ

Оьрмулул 80 шинаву хар-хавар бакъа аьпалухьхьун лавгунни Амаева Хумайсат (Майсарат) Бижал душ.

Хумайсат бувссар 1939 шинал КIямашрал шяраву Бижал ва СалихIатлул кулпатраву. Школа къуртал бувну махъ цила ласнащал МахIаммадлущал бивз­ссар МахIачкъалалийн. Буйнакскийл цIанийсса кIичIираву хъунмасса галантерей ттучандалий зий диялсса шинну дур­ссар Хумайсатлул.
Ва бия бювхъусса, шавхьсса хъамитайпа. Шяраваллил дянивсса бивкIурдай бишайссия ххуйсса такьвалий зикригу.

ХIалал дурссар ванил даврия дуллусса хIурматрал лишаннугу, бахшишругу, барчаллагьругу.
Хъинну лакку мазгу, лакрал кказит « Илчигу» ххирасса инсан бия. Хъирив бувккун, тIалав байссия «Илчи» гьарцагу шинал. Пенсиялийн був­ккун махъ шаппа буссия, цинма душну бувцу­сса ссил душнил, уссурссуннал аякьалий.

Хумайсатлул бивкIулул кьур­чIишиву кIидачIлай буру ссурваврал оьрчIахь – Залим­ханнухь, Русланнухь, Ма­хIарамлухь, душваврахь – Куб­ралухь, Маликахь, Нажаватлухь, Заирахь, Саидахь ва махъсса цинявппагу гъан-маччаминнахь.
Махънал оьрмурдай барачат бишиннав. Хумайсатлул рухI алжаннул ххари даннав, гьав нурданул дуцIиннав.

КIямашрал
ва ГьунчIукьатIрал жямат


Лавгунни, Ххувшаврил
байрангу хьунадаркьуну

ТIайланма учин, жу, нажагь дакъасса, цава-ца инсанная кIира макьала къарищару ца номерданий. Лавгмур номерданий дуссия Ттурциял шяраватусса фронтовик, подполковник Шяпи Аьлиевлуясса «Дяъви бивкIур, къювур» тIисса макьала. Буссия «ФронтовикначIан шаппай бивунни» тIисса информациялул журалийсса текстгу.

ВаначIан бивссия культуралул министр Зарема Буттаева, Лакрал райондалул бакIчи Юсуп МахIаммадов ва депутат Жяъпар Абуев. Муния махъ, Шяпинал арснал арс Рустамлул ттучIанма оьвкуну, май зурул 10-нний Шяпи Аьлиев дунияллия лавгшиву бусайхту, щук­рурхха кIирагу макьала дуллу­сса, журналистътураща фронтовикнаха бан шайсса хIурмат ва бухьувкун, тIисса асар бувххуна дакIнивун. Лавгунни Лакрал райондалиятусса махъа-махъма фронтовик, Ххувшаврил кьинилул байран дуваннин яхI бувнугу ивкIун. На социал сетирдай Шяпи дунияллия лавгсса кьурчIисса хавар бусайхту, ттул хьхьичIавасса коллега Земфира Шаллаева бур: «Ветерантал дунияллия лагаву – му так инсантал дунияллия лагаву къахъанахъиссарча, щаллу-ккурккисса эпопея лагаву хъанахъиссар» тIий. ХIакьсса махъру бур.

Щалвагу агьулданухь Шяпи Аьлиев дунияллия лагаврил кьурчIишиву кIидачIлай буру. Рамазан зуруй дунияллия лавгми алжаннавун наниссар учайхха, ванангу алжан нясивну ля­къиннав! Махъминнал оьрмурдай барачат бишиннав!

ПатIимат Рамазанова