Цайми шагьрурдай бакъасса кафе

Ларгсса нюжмардий МахIач­къалалив имам Шамиллул проспектрай тIивтIунни «Время перемен» тIисса цIанилусса кафе.

Ванил ляличIишивугу ссавур учирча, кафелуву зунтIиссар цIуллу-цIакьсса инсантурал кунма къуццу бан къашайсса, мушакъатсса жагьи-жугьулт. Социал кафе тIитIлатIисса шадлугърай гьуртту хьунни ДР-лул захIматрал ва соцразвитиялул министр Изумруд МухIуттинова, МахIачкъалаллал бакIчинал хъиривчу Запир Алхасов, ДР-лул Жяматийсса палаталул хъунама АьвдулхIалим Мачаев.

Укунсса журалул кафе жула хъуншагьрулий тIитIин ччянива хиялданий бивкIсса ва проект дузрайн дуккан дан хъунмасса хIарачат бувсса «Жизнь без слез» тIисса жяматийсса сакиншиндарал каялувчи Аьйшат ХIамзаевал дакIнихтунусса барчаллагь баян бувунни ши­кку зунтIисса жагьилтурал ва цила чулуха социал кафе тIитIин ка-кумаг бувсса цинявннайн. КIицI бувунни ванил хъунна­сса чIарахбацIаву цан дуршиву МахIачкъалаллал администрациялул ва ДР-лул ЗахIматрал ва соцразвитиялул министерствалул.
Кафелул хьхьичI ятIул ли­ссу кьуркьуну махъ хьунни хъамаллурансса ва кафелул муштаритурансса балайрдал ва къавтIавурттал мажлис.