Путин — миллатирттал мазру ябуван аьркиншиврия

Март зурул 21-нний Ханты- Мансийскалий хьусса «Аьрасатнал бикIлил агьалинал мазурдил шин» тIисса конференциялий гьуртту хьуминначIансса телеграммалий, Аьрасатнал президент Владимир Путиннул чIуручIаву дурну дур бикIлил агьалинал мазру ябаву щаллагу дунияллий агьамсса масъалану бушиву.

«Жува багьавай пахрулий буссару дунияллий ца яла хъунмур державалул статус Аьрасатнал цIаницIун цIакь хьуну бушиврияту, нахIуну ва бавкьуну ца билаятрай кIиттуршунниха ливчусса миллатру яхъанай бушиврияту. Миллатирттал мазру , аьдатру, ичIаллил багьу- бизу Аьрасатнал этникалул ва культуралул аваданшивур, жулва цинявннал аьмсса хъусри»- тIий бур президентнал телеграммалуву. Владимир Путиннул ялагу чIуручIаву дурну дур, уттиния тинмайгу Аьрасатнал властирдал шайссаксса хIарачат буллантIишиврий чIяву миллатру бусса Аьрасатнал гьарцагу миллатрал маз ябуван ва му мурадрай экспертътал, педагогтал, жяматийсса идарартту, миллатирттал ккуранну ва СМИ-рду кIункIу буллантIишиву.

 

Патимат Рамазанова

Заслуженный работник культуры РФ

Читайте также: