Дусшиврул ва цашиврул кубок

Ххув хьусса Ккуллал шяраваллил командалун «Супер Кубок» буллунни Сиражуттин Илиясовлул

Дайдирхьунни Сиражуттин Илиясовлул завалунсса футболданул IV турнир – «Лакку улклул Кубок 2019». Му тIитIлатIисса шадлугъ хьунни ларгсса алхIаткьини МахIачкъала шагьрулул 8-мур школалул ттуплий буккай майданнив.

Зулайхат Тахакьаева
Муний гьуртту хьунни: Дагъусттаннал Хъунисриннал советрал хъунаманал хъиривчу Сиражуттин Илиясов; ДР-лул БакIчинал ва ХIукуматрал администрациялул паччахIлугърал къуллугърал ва паччахIлугърал наградартталсса буллалисса управлениялул каялувчи Артур Исрапилов; жагьилтурал иширттал министр Камил Саэдов; Лакрал райондалул администрациялул бакIчи Юсуп МахIаммадов; ДР-лул Халкьуннал Мажлисрал депутатътал Амирхан Амирханов ва Камил Давдиев; ДР-лул Жяматийсса Палаталул хъунаманал хъиривчу Ссапарбаг Аьбдуллаев; «Гъази-Гъумучи» фондрал хъунама АьвдурахIин Дибиров; Шяраваллил хозяйствалул министерствалул управлениялул каялувчи Эмил Ттаттаев ва цаймигу.

Ххув хьусса Ккуллал шяраваллил командалун «Супер Кубок» буллунни Сиражуттин ИлиясовлулКубок тIитIин хьхьичI хьуна «Супер Кубок» ласаврил цIанийсса бяст-ччал «Лакку улклул лигалий» ххув хьусса Ккуллал ва кIилчинмур кIану бувгьусса Хъусращиял шяраваллал командарттал дянив. Муний ххув хьусса Ккуллал шяраваллил командалун «Супер Кубок» буллунни Сиражуттин Илиясовлул.

— Жула авадансса тарихрая пахрулий бушивруцIун, зу, ва проектрай гьурттусса жагьилтурал, жу, хъунмур ник, умуд бишин буллалиссару жула Лакку билаятрал бучIантIимур, лавгмуниха лавхьхьуну, цIанихсса хьунтIишиврийн. Ва бяст-ччаллий акъассар я ххув хьума, я ух хьума. Ва бяст-ччал дусшиврул ва цашиврул цIанийссар, — увкунни Сиражуттиннул.
Юсуп МахIаммадовлул кIицI лавгунни кубок нанисса мукьра шинал мутталий чIаланну ларай хьушиву турнирданул сакиншиннагу, ттуплий буккаврил даражагу.
Гьуртту хъанахъиминнан тIайлабацIу чIа тIисса ихтилатру бунни Артур Исрапиловлул, Камил Саэдовлул, Камил Давдиевлул, АьвдурахIин Дибировлул.

Проектрал координатор Халипа ТIагьировлул бусаврийн бувну, гьашину кубокрай гьур­тту хъанай дур 43 шяраваллил жагьилтурая сакин хьусса 39 команда. Ххи хьуну дур кIира цIусса команда – Ахъушиял райондалул ЦIуликъяннал ва Лакрал райондалул Вилттащиял шяраваллал командартту.