Бува хъинбала, хъанай бухьурча

Цума-цагу цIуллусса, каши дусса инсаннал буржри цIимилух мюхтажманан кумаг баву. Мукунсса бурж гьарца кьини дакIнийхтуну

биттур буллай бур «МарцIсса дакI» тIисса ихIсандалул фонд. Дагъусттаннай нажагьссарагу къалирчIхьунссар шяравалу ва фондрал волонтертал кумагращал къабувкIсса. 


З. Тахакьаева
Таманссалилва бивссар миннал кумаг Лакку билаятрал щархъайнгу. Вана уттигу Ватан дуруччултрал кьини Лакрал райондалул агьали социал буруччаврил центрданул зузалтрал му фондращал цачIуну дунни ихIсандалул акция «Бува хъинбала». Центрданул каялувчи Шяпи Щурпаев цувагу гьурттуну, ахIвал кIюласса кьува кулпатрайх бавчIунни янна-калул ва дукиялул кьуцуртту.

Центрданул зузалт дакIнийхтуну барчаллагьрай бур «МарцIсса дакIнил» фондрайн, цащала уртакьну гьарца мюхтажнан цIимилул ка тIитIлай бушиврухлу.