Дагъусттаннал макьаннах мякьну бия

Март зурул байбихьулий Екатеринбурграй Централ округрайсса хIаписартурал аьрали къатраву гьашину цалчин хьунни Дагъусттаннал халкьуннал кьинилун хас дурсса концерт.

Ва мероприятиялий гьуртту хьунни Татам Мурадовлул цIанийсса Дагъусттаннал филармониялул директорнал хъиривчу София Разуевал каялувшиннаралусса артистътурал коллектив.


Имара Саидова
Му проект Дагъусттан Республикалул вакилханалул ва Свердловскаллал областьрал аьрали округрал хIала-гьурттуну зий 20 шин шаврин хас дурсса дия.
Дагъусттаннал культуралущал, музыкалущал, балайрттащал кIул хьун бувкIун бия аьралитал, студентътал, Тюменнал, Курганнал ва Челябинскаллал областирдаясса хъамалгу.

Мажлисрал байбихьулий ихтилат бунни Свердловскаллал областьрайсса ДР-лул вакил ХIажи Аьвдулкаримовлул. Мунал кIицI лавгуна Уральскаллал федерал округрал субъектирдай зий, яхъанай бушиву цимигу ттуршазарахъул дагъусттанлувтал, ялу-ялун ягингу, цIакьгу хъанай душиву дусшиву ва хIала-гьурттушиву.
Свердловскаллал областьрал культуралул министрнал хъиривчу Сергей Радченкол барчаллагь увкунни Дагъусттанная бувкIсса делегациялухь.
Екатеринбурграй хьусса концертрай гьуртту хьунни Да­гъусттаннал лайкь хьусса артистка Шагьалай МахIаммадова.

«Екатеринбурграй ва Свердловскаллал областьрай ялапар хъанахъисса дагъусттанлувтал жула балайрдах, музыкалух мякьну бушиву чIалай бия щапI куну бувцIусса залданийн бувну. Концерт къуртал хьуну махъгу жущал суратру ришлай, хъамалу оьвтIий, итакъабакьлай бивкIру. Екатеринбург шагьрулул мэрная, культуралул министрная тIайла хьуну, бусравсса хъамал сахIналийн бувккун, барчаллагь тIий бия цинявппагу гьурттучитурахь», — тIий, буслай бур Шагьалай МахIаммадова.

Централ аьрали округрал аьрали-политикалул даврил хъунама Виктор Журавлевлул цала ихтилатраву кIицI лавгунни Да­гъусттаннай чIявусса вихшала дишин бюхъайсса ххаллилсса дустал бушиву ва миннащалсса дусшиву цIакьну ядуллай ушиву.