«Ссалам аьлайкум, лакрал жямат!»

ТIитIа кумаграл ка
«Ттул муситал, чанихъул, ххазинахъул»

ХIакьинусса «Лакку билаят­рал рухI» тIисса рубрика ляличIинува ххарину байбихьлай бура, дустал.

Ларгсса нюжмардий жу баян бувссия группалул администратор Разита Мушидовал сипталий вара цIанилусса Чирилул фонд тIитIлатIишиву. Миксса чIявусса бувккуннихха, кумаг бан, чIарав бацIан ччисса, щаллусса нюжмардий группагу, фондгу чялиш бувккун зий бия.

Кумагран дуллусса диялсса лаххи-ликкия ва муму-тамур, Гъумучату Билал увкIун, Ккуллал ва Лакрал районнайсса кулпатирттайх дачIин ласуннин, дишинсса кIану аьркинну бия. Ми пунктру цала шаппа тIитIин рязи хьунни группалувусса ПатIима, Оксана ва Амина.
БувцIусса кIусса чуваллу инсантурачIату пунктирдайн биян бан машина аьркинну бия. Ва давугу цала бакIрайн ларсунни группалувун цIуну кьамул увсса ва цала аьчухшиврийну ччяни цинявннан ххира хьусса ххаллилсса жагьил, Ххюлусматусса Исмяил, 1-мур ЦIувкIратусса Забида ва Хъювхъатусса Марина. Забида хъирив бучIаннин фондрайн дулунмунийх уту дуклай чялиш бувксса ттухьгу хъярч-махсартту ххирасса адаминал рихшант дунни: «Ттулами яннагу фондрайн дула учинссияхха, уту ччяни дукканшиврул», — куну.
МукIру хьура «Лакку билаятрал рухI» группалул чумартсса, дакIру хъинсса, ка тIиртIусса инсантал цачIун бувну бушиврий. Мюхтажминнан бувсса кумаг цинявннан чирину тIайла бацIаннав, АллагьначIа бучIи лякъиннав.
Цаймигу ци хавартту бур группалуву учирча, жу ххари бунну ва махIаттал бунну Разита Мушидовал душнил Зугьрал карунних дурсса эмаратирттал. Ва бур художник-дизайнер. Ххари бунну Ирина Хушлаевал арснал Мурадлул караматсса чIунил ва балай учаврил гьунарданул. КIул хьунни жула группалувусса Хъювхъатусса Маринал ссил оьрчI чIярусса ххувшавур­тту ларсъсса спортсмен ушиву. Вайннаяту цинявнная жу личIину чичинну.
Цила зумуну ххуй-ххуйсса зукьлурдай ва дуаьрдай дайдишай гьарца кьини Хъювхъатусса аьчухсса Рукьижатлул.
«Ттул муситал, чанихъул, ххазинахъул» тIийри цилагу гьарца ихтилат байбишайсса. Рукьижат группалул маслихIатчигу, насихIатчигур.
ЦIуну группалувун кьамул бувминнахьхьунгу ванил ссалам булай: «Зул ша жул нахIу-хIалимсса ужагърайн барачатну бивзсса хьуннав», — куну. Группалул зукьлучитал ва дуаьчитал цаймигу буссар – Лида ва Гулсум.

Ва нюжмардий ЧIятусса Дездемонал иминсса чIу къабавну группалуву цирив диялну дакъасса кунмасса иш бия. Циявхьур, му ца-кIива гьантлийсса Донбайлив бигьалаган лавгун бивкIун бур. Утти зана хьуссар. Циява ххари хьусса, баврав тIисса группалухьхьун ванилгу ххуйсса дуаьлийну ссалам буллунни.

Ассаламун аьлайкум
Лакрал миллатрал чиваркI,
Бивзрув, бурув, ци иш бур,
Заннал къутай битайми!

Дуаь идавсил даннав,
Кьамул Аллагьнал даннав,
Ххира миллатрал агьлу
Мурадирайн бияннав.

Зун кьисмат гьарза баннав,
Жан-бакI цIуллу буваннав,
Лякьлул оьрчIал дард-хIасрат
ЧIарахрагу къагьаннав.

Бисмиллагьращал бувккун,
ДакIниймургу бартлавгун,
Щукрулий зана хьунсса
Тавпикь Заннал дулуннав.

Пенсияртту лахъ баннав,
Харжру хъуни буваннав,
Аьрасатнал хазнарду
Агьалинаха зуннав.

Зал, вийн щукрулий буру
ЦIуллуну чантI чин бувсса,
Каши-кьудратгу дула
Давурттай жухьхьун зунсса.

Мюрщими хъуни хьуннав
Азар цирив къакIулну,
Хъуними ххари баннав
Ахир хайрданийн дурккун.

Амин, амин, я Аллагь,
я жу ляхъан бувсса Зал!

Вай дуаьлул махъру цивппагу жул кказитрал зузала Загьрани Аьбдуллаевал махърур.

Ялув кIицI лавгсса жагьил Исмяил аьшукьнал гьунар бусса урив къакIулли, группалувусса жагьилсса душру ваналгу наз­мурдайсса ссаламрайну ххари бувай.

Ина ша бивз аьрщарай
Дараччив хъя учайва,
ЩябивкIсса аьрщарая
Щаращул щин личайва.

Ина къурух бавчукун
Пиш учай уртту-тIутIул,
Зунттуйх лавай бавчукун
Гьава бувай дюхлулул.

Кару мусил ссурухIий,
БацIанвагу къакIулли,
Аьй дурив жагьилтурай
Вил хъирив буруглайсса.