Жижара

Ибавдуллагьлул арс Казимов Щайх
Ноябрь зурул 25-нний жуятува лавгунни хIакьсса зунтталчу, Хъунмасса Буттал кIанттул цIанийсса дяъвилул гьурттучи Казимов Щайх Ибавдуллагьлул арс. Читать далее

Ххассал бувара жу!

– Дадай, ттуй аьй хьуссар, ттуща шаппай зана бикIан къахьун­ссар… Так жул оьрчI ххассал ува, Аллагьнал ххуллий, вила арснал оьрчI ххассал ува. Жуйн ттупангру битлай бур, бомбарду бичлай бур, дадай! ОьрчI нигьаувсун ур, аьтIийна ур. Читать далее