Лайкьсса чувнан – лайкьсса цIа

Жула цIанихсса скульптор, Дагъусттаннал Халкьуннал художник Ражав-ХIажинал арс МахIаммад-Аьли Аьлиевлун дуллунни «Аьрасатнал художествалул академиялул хIурмат лавайсса член» тIисса цIа.

Москавлив Аьрасатнал художествалул академиялул Президиумрал батIаврий ванахьхьун тапшур бувунни му членшиврул дипломгу, мантиягу.

МахIаммад-Аьли Аьлиев чIявуссаннан кIулссар жула Дагъусттаннай дурсса цаннияр ца ххаллилсса давурттайну. Гъумукун нани ххуллий дацIан дурсса лакрал миллатрал арснал ва душнил Хан-Муртазялил ва ПартIу ПатIимал эмаратсса гьайкаллугу ва художникнал кIунттила дурксса гьайкаллур.

ДакIнихтуну барча дуллай буру жула Дагъусттаннал лайкьсса арс, бюхттулсса гьунарданул заллу МахIаммад-Аьли Аьлиевлун дуллусса хъуннасса цIа. ЧIа тIий буру ванан вания тиннайгу чIяру-чIярусса ххуй-хъиншивуртту, тIайлабацIуртту.
«Илчи» кказитрал коллектив, дустал, гьалмахтал