Инсаннал ихтиярду дуручлансса шартIру

ДР-лул Национал политикалул иширттал министерствалий июньдалул 6-нний хьунни уттигъанну ва къуллугърай ивтсса ДР-лул инсаннал ихтиярдалсса буллалисса уполномоченный Жамал Аьлиевлущалсса хьунабакьаву.


З. АьбдурахIманова
Микку гьуртту хьунни ДР-лул национал политикалул иширттал министр Татьяна Гамалей, Жяматийсса совет­рал вакил, спортрал лайкь хьу­сса мастер КьурамахIаммад Кьу­рамахIаммадов ва цаймигу.

Шикку кIивагу чулухаллил ххал бивгьунни цачIу щаллу буллан­сса аьмсса масъалартту.
Татьяна Гамалейл кIицI лагаврийну, вайннал министерство хIадурну бусса бур ДР-лул инсаннал ихтиярдал ялувсса аппаратращал цачIуну зун, мукунма коммерциялул да­къасса сакиншиннардал тIимургу хIисавравун лавсун.
Хьунабакьаврий мукунна икьрал дурунни сентябрьданий НКО-рдал конгресс батIин ва микку агьамсса суаллу ххал бигьин.