Дунияллул футболданул чемпионат дайдихьлай дур

Нюжмар лирчIунни Дунияллул футболданул чемпионат дайдишин. Цалчинмур тIуркIу хьунтIий бур июньданул 14-нний Москавлив. Футболданул майданнив ччалли дуккан най дур Аьрасатнал цачIундур футболданул команда ва Сааьдуллал Аьрабусттаннал команда.


Дунияллул футболданул чемпионатрал завардал луртан ххи дурну дур 400 млн. доллардайн дияннин. Гьарца командалун дулун най бур 8 млн. дол. Группалува дуккаврихлу ялун дичин най бур 12 млн. дол. Финалданул 1/4 -раву гьуртту хьуминнан миннул ялунгу – 16 млн.дол.; 4-мур кIантту бувгьуминнан – 22 млн. дол.; 3-мур кIанттун – 24 млн.дол.; 2-мур кIанттун – 28 млн. дол.
Дунияллул футболданул чемпионнан дулун най бур – 38 млн. дол.