Оьмунил ххуллу – оьмуничIан

Хьунни Дагъусттаннай ттигу къахьун аьркинмур. Ххувшаврил байрандалул кьини дучIан хьхьичIсса хьхьуну. Буйнакскаллал райондалийсса ЧиркIайннал шяраву пIякь учин бунни зиярат, муркIа дунни щайх Саэд Апанни Ацаев увччусса гьав.


Социал сетирдай кка­ккан дуллай бур лухIисса па­кетирттащал­сса жагьилтал гьаттал чулийнмай нанисса видео. Ца жагьил, ка хьхьичIух дургьуну, лажин кIучI дурну ур. Зияратирттащал талатисса «вирттал», туну, лявкIусса бакъа, цукунсса бикIанссар!

ДакIнийн бутанну, щайх Саэд Апанни 2012 шинал август зурул 28-нний пIякь учин увшиву муначIан шаппай бувкIсса террористкал, угьарасса инсаннайн ка гьаз дувансса оьхIалшиву дакIниву дусса, исламгу, имангу къакIулсса. Агьалинайн хъинбалартту буллан оьвтIий ивкIсса, диндалул ххуттай цIакьну авцIуну ивкIсса щайх цIуницIа аьщун излан ци чарабакъашиву диркIссар?

Зияратирттащал ва рухIирдащал цу талан икIайссар? ДухIин дакъу! Аьвам­сса къаркIу! Ци мурадрай, щил дуварчагу, аскисса давур! Кьисас ласунну, аваза бутанну тIисса оьши­вуртту тачIав хъиншивурттайн кIура къадаяйссар. Ххуймунил ххуллу ххуймуничIанни, оьму­нил – оьмуничIан…