Культуралул хаварду – кутIану

Дахадаевуллал райондалий УрчIарахъиял (Уркарах) шяраву, Республикалул Халкьуннал творчествалул къатлул сакиншиндарай, хьунни зюннавчитурал фестиваль – «Бища зюннав» тIисса цIанилу.

Зюннавчитурал байран хьунни дунияллул халкьуннал дянивсса «Играй, душа!» тIисса фестивальдануцIун дархIуну.
Шиккура хьунни халкьуннал аслийсса канил пишардал выставкагу. Муний гьуртту хьунни Дагъусттаннай увагу усса ца муххал усттар-хъамитайпа (кузнец), Хъярващиял (Харбук) шяравасса Жавгьар МахIаммадкьадировагу.

* * *
Къизлардал райондалий Аверьяновка шяраву хьунни «Играй, балалайка» цIанилусса фестиваль.

* * *
Фольклорданул ва аслийсса культуралул республикалул «Ирс» («Наследие») фестивальданул лаг­рулий Къаяккантуллал райондалий ЦIуссакъаяккант шяраву «Шатлыкъ» тIисса цIанилу хьунни зоналулмур фестиваль.

* * *
Бущихъиял райондалий хьунни миллатрал янна-калул «Зунтталчу ва зунттал душ» тIисса ккаккия-конкурс.
* * *
МахIачкъалалив ДР-лул Художниктурал союзрал къатраву хьунни М. Жамаллул цIанийсса Дагъусттаннал художествалул училищалул муаьллимтурал ва студентътурал давурттал выставка.

* * *
Владикавказрай хьусса халкьуннал къавтIавурттал Аьрасатнал чемпионатрай «Халкьуннал стилизация» тIисса номинациялий Ухссавнил Ккавкказуллал федерал округрал кубок бувххунни Дагъусттаннал культуралул ва искусствалул колледжрачIасса «Зунттал жагьилшиву» тIисса ансамбльданул. Му коллективрал каялувчи – жулва лакку душ Наргиз ТIалхIатовал цIа тIурча, кIицI дунни язимур балетмейстр хIисаврай. Культуралул ва искусствалул аралувусса педагогикалул зузалтрал щалагу Аьрасатнал форумрай ванин дуллунни Грант.

* * *
Бюхттулсса Ххувшаврил кьинилун хасну МахIачкъалалив Аьрали славалул музейраву тIиртIунни «ОьрчIру ва дяъви» тIисса выставка. Му тIитIлатIисса шадлугърай гьуртту хьунни Хъун дяъвилул ветеранталгу.

* * *
ДР-лул Художниктурал союзрал выставкартту дай залдануву тIиртIунни Дагъусттаннал цIанихсса скульптор, Аьрасатнал ва Дагъусттаннал лайкь хьусса художник Аьли-ХIажи Сайгидовлул оьрмулул 70 шинан хас дурсса выставка.
* * *
Поэзиялул театрдануву «Ис­кусст­валул хьхьунил» лагрулий хьунни «Киномай» акция. Микку ккаккан дурунни документал ва художествалул фильмру.
* * *
Дагъусттаннал опералул ва балетрал театрданул художествалул каялувчи ва хъунмур хормейстер Наталья Макеева лайкь хьунни Ростов-на-Дону шагьрулий хьусса щалагу Аьрасатнал В. Ходошлул цIанийсса жагьилсса композитортурал ва хорданул дирижертурал цалчинсса конкурсрал лауреатнал цIанин.
ХIадур бувссар
Бадрижамал Аьлиевал