«Аманатри зуйн ватан»

Ялун най дур Ххувшаврил байран. Буттал кIанттул цIанийсса Хъунмасса дяъвилул шиннардий чIавасса оьрмулий къин­ттуллух хъунмасса захIматбувну бур Дигьиев Дигьи Аьлил арсналгу.Цувагу ларгсса шинал ахирданий жуятува батIул хьунни.


Зулайхат Тахакьаева
Увну ур Дигьи 1928 шинал ГьукIурдал шяраву. Ванал ппу хIалтIилийн лагайсса ивкIун ур Азирбижаннал Евлах тIисса шагьрулийн. Шяраву школа бакъахьувкун, Дигьигу увцуну ур тиккува школалийн занан.
Дяъви байбивхьусса шинал Дигьи 6-мур классраву дуклай ивкIун ур.

Немец МоздокрачIан биллай, бомбарду бичлантIиссар тIисса хаварду баллан бивкIукун, мюхчаншиврун буттал кулпат шяравун биян бувну бур.
«Лякьа дуччинсса дукра къадирияйва. Буттал тIайла дурксса иникьаллуя ниттил ччатIгу шашайва, лархьхьу накьгу дувайва», — тIий ур Дигьи цала дакIнийн бичавурттаву.
Азирбижаннавунмай зана хьувкун, чIивисса Дигьингу багьну бур, школагу кьабивтун, ­уссал усттарну зузисса буттан кумаг буллан.

Угьара хьуну, цанмасса гьантта дунияллий бухлаглан бивкIсса бувчIукун, Дигьил гьарцаннайн байсса аманат бия тIар: «На бусса оьрмулий яхI буну зий ивкIссара, ватандалун ва халкьуннан мюнпатран. Зуйнгу аманат буллай ура бавкьуну ялапар хъанан, аьзизсса Дагъус­ттан ва Аьрасат буру­ччин», — тIисса.

Оьрмулул 15 шин бартларг­сса чIумал, военкоматрал ванахь увкуну ур ягу памма марцI байсса заводрай зун, ягу щупиртал хIадур байсса курсирдайн дуклан уххан гьан аьркинссара куну. ЧIунархIал оьрчIащал щупир шайсса курсирдайн лавгун ур Кировобадрайн. 28 шинал бувми кьамул къабуллай буну, вайннал цинявннал цала мет­рикардайсса чичрурду дакьин дурну дур 27 шинал бувшиврий. Амма му иш ашкара хьуну, къакьамул бувну бур.

Мичча зана хьувкун, Дигьил бувккуну бур авиамоторист шайсса курсру. Ванан дуллуну дур шамилчинмур классрал авиатехникнал цIа. Зун увххун ур СССР-данул Граждан Гьавалул Флотрал хъунмур управлениялул хасъсса авиаотрядрайн. Ссуттил ва кIинттул Закаталлая, Шакилия, Куткашенная, Варташенная инсантал ва хъус ххилай, интту ва гъинттул тIурча, зий бивкIун бур шяраваллил хозяйствалул авиациялул буржру би­ттур буллай, хъуруннайн зиянчитал ппив хьун къабитансса даруртту бичлай.

Вайннал инсантал ва хъус ххилаххисса аэропортру багьлай бивкIун бур Дигьи зузисса авиаотрядрайн. Миннул каялувчитал бигьалаглагисса чIумал, миннахлу зун га тIайла уккай­сса ивкIун ур. Кахилий аэропорт тIивтIусса чIумал, тикку каялувчину ивтун ур даву кIулсса Дигьи. Колхозрай тIутIи, къалиян, хъюрув дугьлай, ризкьи ябуллай бивкIхьурчагу, инсантал хъинну мискинну ялапар хъанай бивкIун бур. Цува лаякъатлий ялапар хъанахъисса кулпатран лачIал ччатI янин къаккаккай­сса бия тIар.

ЧIал къавхьуну тIайла ув­ккун ур Бакуйн авиатехниктурал пишакаршиву ларай дан. Муния махъ зий ивкIун ур колхозир­ттал ва совхозирттал хъуруннайх зиянчитал къабиянсса даруртту ппив буллай.

Хьхьувай зузисса жагьилтурансса школалий 10 класс къуртал бувну махъ вайннал кулпат МахIачкъалалив бивзун бур. Дигьи дуклан увххун ур Дагъусттаннал пединститутрал физика-математикалул факультетрайн. Ца семестр буккайхту, кьабитан багьну бур, кулпатрал ахIвал кIюла бувккун. Зун увххун ур янна щащай фабрикалийн. Миччагу лавгун ур Каспийск шагьрулийсса «Дагдизель» заводрайн. Микку зий дурну дур 13 шин, архIала заочнайну дуклай, къуртал бувну бур Москавуллал машиностроительный институт.

1958 шинал ЦIусса Сулакьуллал шяраву кIива хъун бакъасса завод цаннийх ца бивщуну хьун бувсса «Дагэлектроавтомат» заводрал хъунаману 1966 шинал ивтун ур Дигьи. Даврий хьун дур­сса хьхьичIуннайшивурттахлу лайкь хьуну ур чIярусса наградарттан.

Дигьи кIулми буслай бур га чIивинияцIа кьалан битаврихун машхулну ивкIшиву ва ххаллилну сурат дишайсса диркIшиву. Ванал дирхьусса суратру аьпалун ядуллай бур шяраваллил агьлу.
Гьарца чулуха гьунар бусса Дигьил лакку мазрайн таржума бувну бур Шекспирдул «Гамлет», Оьмар Хайямлул рубайрду, Азирбижан мазрая оьрус мазрайн ва лакку мазрайн таржума бувну бур Малла Насруттиннул анекдотру. Угьарасса оьрмулий компьютергу лавхьхьуну, интернетращалгу зун кIула тIар. Дигьи дунияллия гьан хьхьичI ванал душварал итабавкьунни ванал таржума бувсса «Кьуръан».

Угьара хьуну, цанмасса гьан­­тта дунияллий бухлаглан бивкIсса бувчIукун, Дигьил гьарцаннайн байсса аманат бия тIар: «На бусса оьрмулий яхI буну зий ивкIссара, ватандалун ва халкьуннан мюнпатран. Зуйнгу аманат буллай ура бавкьуну ялапар хъанан, аьзизсса Дагъусттан ва Аьрасат буруччин», — тIисса.