Чувшиврул лишан

Вай гьантрай ЦIуминалийсса ЦIуссалакрал гимназиялий тIиртIунни Аьрасатнал Виричу Мутай Исяевлул аьпа абад буллалисса гьайкал. ДакIнийн бутан, ванан гьайкал дацIан дурну диркIссар нукIура, Читать далее