«КъашайшалачIан нанийни, жу ссятрах къабуругайссару»

Ваччиял шярава Хъусрахьхьун бияннин буссар асфальт бавкьу­сса кьасса ххуллу. Лагмава буссар дакI тирх учин дуллалисса, аьламатсса щамарал лиссурду чулухух дирчусса зунттурду.Мар­ххалттал кIучI бувсса зунттурду бургъил тIинттал пар-партIи бувну, вил дакI ххаришиврул дуцIин дуллай. Мукьра километралул лахъишиврий дирхьусса Ккуллал шяравалу махъ кьадиртун ивунав на Хъусращиял шяравун.


ХIажимурад ХIусайнов
Му кьинисса ттул аьрххи бия инсантурал цIуллушиврул ялув бавцIусса Хъусращиял ФАП-рал зузалтращал хьунаакьин­сса. Ккуллал райондалул азарханалул хъунама хIакин Сулайманов Сулайманнул тIимунийн бувну, кIа ФАП ккаллину бусса бия райондалий ца яла хьхьичIунмунин.

Хъусращиял ккурчIагу арамтурал бувцIуну бия. Га кьини цурдагу «Хъусращиял кьини» дия. Ахттая ахттакьуннин арвахIкьини Хъусрахь бикIайссар базар. Ччянира дур­сса, мукьмурцIусса, баргълагавал чулуха хьулу бусса ФАП-рал къатри. МарцIну пIяй-пIяйтIи бувну шювшусса жанахI ва къашайшалт кьамул бувай къатри. ФАП-рал хъунмур Гъурбаева Пахай отпускалийн лавгун буну, ганихлу бия шиккува медсестрану зузисса Закарияева Мирослава. Бия кIикку ялагу кIива зузала – Тугуева Халун ва ХIусайнаева Людмила. КIайннал бувсуна гьарта-гьарзану цала даврия.

— Жу кIюрххил бучIару даврийн, жучIанма бувкIсса инсантал кьамул буван. Яла жу лагай­ссару шяравух, жучIанма бучIан къашайсса къашайшалтрал ял­тту буккан, гайннайн хIакиннал чирчусса медициналул процедурартту дуван. Ялтту буккай­ссару жу мува чIумал цIуну був­сса оьрчIалгу. Жул ФАП-рацIун бавхIуну буссар Ваччавсса поликлиникалий зузисса оьрчIал хIакин Кулиева Наида. Бугьараминнал хIакинну хъанахъи­ссар Ваччавсса поликлиникалул хъунаману зузисса Кьубатаев ­Аьлил.

Вай бучIайссар жучIан графикрайн бувну. Амма чара бакъасса иш бусса чIумалгу, жу оьвчайхту, бучIайссар. Жу ши­ккува шяраву яхъанахъисса зузалт буру, мунияту, къашайшалал та оьвчирчагу, ссятрах, кьинилух къабурувгун, лагайссару. Жущава кумаг буван къа­хъанахъисса иш бухьурча, га цIана оьвчайссар «Анаварсса кумаграйн». Шиккува кIицI буван, жул Хъусращиял дур гъа­ттара ябуллалисса пирмарду, гиккунгу жу чара бакъа зуруй цал бияйссару. БикIай инсантал гъинттулсса зурдардий шяравун бигьалаган бувкIссагу. Миннахагу жу аякьа дувайссар.

ХьхьичIава жул ФАП-рал къат­раву оьрчI лаласай къуллугъгу бивкIссар. Утти оьрчIругу чанну бакъа буллай бакъар. Мунияту оьрчI бан наними, «Анавар­сса кумаг» бучIан бувну, циняв хIалурду дусса кIанттайн Ваччав гьан бувайссар.
НукIува кIицI бувсса ку­ццуй, кIикку гьарцагу къатлуву дия марцIшиву, дия аьркинмур ци­ла кIанай дирхьуну. Дия къашайшалтран картотекагу, чара бакъа аьркин шайсса даруртту бивхьусса шкафгу, чIирттайн лархсса медициналул иширттан, цIуцIавурттан хас дурсса плакатругу. Душварал бувсуна ттухь мукунма Хъусращиял шяраву цала аякьалий бушиву 800-нния ливчусса инсантал.