Мюрщисса бунугу, хIарачат хъунмасса бия

[dropcap]К[/dropcap]куллал райондалийсса циняв школарттай, культуралул идарарттай чIун-чIумуй шай ватан дуруччаврин хас дурсса балайрдал, шеърирдал конкурсру, концертру, диспутру. Февраль зурул 21-ннийгу хьунни Ваччиял библиотекалул залдануву Ваччиял школалул 3-мур классрал дуклаки оьрчIал хIадур дурсса Ватан дуруччултрал кьинилун хас дурсса байран.


[dropcap]Б[/dropcap]айран хIадур дурну дия библиотекалул оьрчIалмур отделданул библиотекарь Исакьова Аьйшатлул ва Ваччиял школалул 3-мур классрал каялувчи ХIусайнова ХIуриял.
ОьрчIал хорданий балайрду увкуна, къавтIавуртту дуруна, такну дикломацияртту дур­ккуна.
Школалийн занай дахьва ­аьдат хъанахъисса оьрчIру бунува, лап ххуйну, бякъайкьуну ккалай бия дикломацияртту, тIий бия балайрду. Укунсса тарбиячитал жула школарттай бусса чIумал, умудгу ххишала хъанай бур Ватан дуруччин бюхъайми чIяву хьунссар тIисса. Барчаллагь зун, учительтал ва дуклаки оьрчIрув!