ТIайлабацIусса ва асардал вибувцIусса аьрххи

Лакрал театрданул Аьшттарханнай ккаккан бунни Апанни Къапиевлул дяъвилийсса чичрурдайнусса «ДайкъалиртIусса макь» (режиссер Ислам Казиев) ва У. Шекспирдул «Гамлет» (болгарнал режиссер Богдан Петканин) тIисса спектакиллу. Читать далее

Европанал шартIирдай зий буру

2012 шиная шихунай Дагъусттаннал УИС-рал 1-мур силистталул изоляторданул хъунаманал хъиривчуну уссия личIи-личIисса жаваблувсса къуллугъирттай цала пишакаршиврул даража ва бюхъу-бажар ккаккан бан бювхъусса лакку оьрчI, Читать далее

Владимир Васильевлул каялувшиврулу ЖКХ-лул масъалартту ххал бивгьунни

Ноябрьданул 8-нний Дагъусттаннал БакIчинал кIанайма Владимир Васильевлул каялувшиврулу хьунни ДР-лул ХIукуматрал батIаву. Микку ххал бивгьунни ЖКХ-лул объектру 2017-2018 шиннардий къатравун гъилишиву нани даврил чIумуйн хIадур шаврил масъалартту. Читать далее

Дагъусттаннал БакIчинал ва ХIукуматрал администрациялул каялувчи ивтунни

Дагъусттаннал БакIчинал кIанайма Владимир Васильевлул ка чирчунни Владимир Иванов Дагъусттаннал БакIчинал ва ХIукуматрал администрациялул каялувчинал къуллугърай итаврил хIакъиравусса хIукмулий. Читать далее

Гьарца кIюрххил бивкIулийн данди ацIан багьайва

Цикссагу дагъусттанлувтал бур, билаятрал хъуншагьрулийн дуклан лавгун, тийх миналул хьусса. ЧIявуми цала мархрая, ниттил мазурдия ят буцлай бухьурчагу, ливчIун бур, буттал кIанттухсса ччавугу ядурну, Читать далее

Мискин хьунни Мариян бакъасса дуниял

Ттулагу пашмансса аьрххилия зана хьусса ппурттуву бавунни кьурчIисса, чурххацIух цIарал лама бищун бувсса, хавар – Мариян Илиясова, лакрал хъаннил караматсса «Дараччи» клубрал президент, дунияллия лавгсса. Читать далее