Къучагъшиврун ккаллисса оьрму

Оьмаев Кьурбаннущал на кIул хьуссияв 2013-ку шинал, Ккуллал райондалий «Илчи» кказитрал кореспондентну зун ивкIсса чIумал. Ва га шинал зий ия Ккуллал райондалул администрациялул ЖКХ-лул отделданул каялувчину.

Оьмаевлущал архIал ванал объектирдал ялтту уклакисса чIумал, ттун бувчIуна ва инсан цала даврил бунияласса пишакар ушиву. ТIайлар, ва жагьилгу акъаяхха дуллалимур ялттурану дуллан.
Оьмаев Кьурбан (Кьурбанзабиуллагь – укунгу учай ванайн) увну ур Хъусращиял шяраву 1937-ку шинал Шихшал ва ПатIиматлул кулпатраву. Вайннал кулпатраву бивкIун бур 5 арс ва 2 душ. Шихша щала цала оьрмулий зий ивкIун ур Хъусращиял колхозрал муххал усттарну. Нину ПатIимат, ваймигу зунттал хъами кунма, колхозрал давурттай зий бивкIун бур. Шихша дунияллия лавгун ур 1960-ку шинал, оьрмулул 53 шинаву. ПатIиматлул ласнаяр махъ ялагу 38 шин дурну дур оьрчIаха зий. Ва дунияллия лавгун бур 1998-ку шинал, оьрмулул 87 шинаву. Аьпа баннав цал, рухIирттан АллагьначIан гъанну кIану хьуннав.
Цал Хъусрахь, яла Ккулув школа къуртал бувну махъ Кьурбаннун ччай бивкIун бур учитель хьун. Лавгун МахIачкъалалив, пединститутравун документру буллуну бур, физикалул ва математикалул факультетрайн уххан. Шанна экзамен дуллусса чIумал, ванан бавну бур дянивсса даражалул школа къуртал бувсса оьрчIру кьамул буллай бушиву МахIачкъалаллал шяраваллил техникумрал шамилчинсса курсирайн. Техникум цуппагу га чIумал бивкIун бур МахIачкъалалия арх дакъасса Таркиллал шяраву. Мугу мурича куну, увххун ур гивун.
Гай шинну диркIссар цирдагу хан аьрщи гъайтIий байбивхьусса (Целина). Кьурбан дуклакисса техникумрава, му къуртал буван цаппара зурдардил хьхьичI, 50 студент гьан увну ур хан аьрщарай хьун бувсса къама ттихIлан. Вай зий бивкIун бур «Зерновой» тIисса совхозраву, Семиозернал райондалий, Къазахъисттаннай, комбайнерталну. Кьурбаннул бусаврийн бувну, хъинну ххуйсса харжирдащал бувкIун бур вай тиха. ЧIявуминннан дуллуну дур ЦК ВЛКСМ-рал грамотартту. Хъиривмур, 1958-ку шинал мартрай ванал къуртал бувну бур техникумгу. Зун тIайла увккун ур Къаранугъайнал (цIанасса Нугъайнал) райондалийсса Орта-Тюбеллал машинартту, тракторду дакьин дувайсса станциялийн. Гикку ва зий ивкIун ур механикну, хъунама инженерну. Гикку зий унува ва увххун ур КПСС-рал партиялувун.1960-ку шинал увцуну ур армиялийн. Шанна шинава, армиялия учIайхту, зана хьуну ур цала шяравун Хъусрахьхьун, зун ивкIун ур Казбековлул цIанийсса Хъусращиял колхозрал хъунама инженер-механикну. Зий унува, къуртал бувну бур Орджоникидзеллал «Горский селькохозяйственный институт».
Колхозрал хъунама инженерну зузиссаксса мутталий Кьурбаннул хIарачатрайну дурссар хъинну чIярусса ва язи-язисса давурттив. Гай шиннардий колхозрал председательну зий ивкIсса Буниямин Аминовлулгу, Кьурбан Оьмаевлулгу цIардацIун дархIуссану дур канил давурттан кIанттай зузи дурсса механизмардал революция.
1971-ку шинал Кьурбан увчIуссар Казбековлул цIанийсса Хъусращиял колхозрал парткомрал секретарьну. Гай шиннардий ва къуллугъ, харжигу бивхьусса, председательнаяр чан дакъасса тIалавшиннагу дусса къуллугъ бивкIссар. Амма, Кьурбан Шихшаевичлухь цIуххирчарив, парткомрал секретарьну зий ивкIсса шинну цува курортрай ивкIни кунассаннун ккалли дуллай ур:
— Ттун цукунчIавсса захIматшиву дакъая га даврий зун. Циван учирча, шяраваллил давурттал мухIлу-хIин хъинну кIулсса Буниямин Угъланович икIайва ттул чIарав. Ванал 25 шин дурссар Хъусращиял колхозрал председательну зий. Чичларча, ваная хьунссия щаллусса кьисса чичин. Райондалийсса парторганизациярттаву жулмур хIисав дувайва яла лябукку буну зузимурну. 1979-ку шинал на увчIунав райондалул райкомрал бюрорал членну. Гара шинал увчIунав Республикалул партконференциялул делегатну.1979-ку шинал, июль зуруй, увчIунав Хъусращиял колхозрал председательну. Председательну зузийни, ттул чIарав буссия хъинну цалла давурттив канилух дурксса пишакартал. Ми дакIнийхтуну давурттив дуллай бивкIсса чиваркIуннал цIарду кIицI лаган ччива, хIатта вайннал сияхI хъуннасса хъанарчагу: ттуярва хьхьичI председательталну зий бивкIсса, ттула маслихIатчитал – Б. Аминов, Т. АхIмадов; агрономтал – Г. Аминов, Ч. КьурбанмахIаммадов; парткомрал секретарь, буттауссу А. Шихаьлиев; зоотехниктал А. Харцев, Х. Аьлибеков; гъаттарал хIакинтал – Б. Сяидов, Д. Шапилов; сельсоветрал председательтал – А. ХIусайнаев, Д. АьбдурахIманов, А. Давдиев; ттула хъиривми – И. Аьллаев, Щ. Раджабов; бухгалтер – З. Исяев; экономист – А. Илиясов; яттил-гъаттарал фермардал пишакартал – С. Айдаев, А. Усттаров, М. АьбдурахIманов, Г. Тугуев, З. Мусалаев, Г. Аккаразуев, М. Вараев, И. ХIажиев, М. Оьмаров, инженер-строитель – З. Зайдиев ва м.ц.
Председательну зузисса шиннардий ттуща бювхъуна ххюва яттил къушлинсса, ттуршва оьлинсса ппаллу буван Бакресрал аьрщарай. Бувссия ЧIаранеххал ялттусса ламу, шанна нигь дусса щинай зузисса гьарахъалу, 100 номер бусса телефоннал станция, телеретранслятор, хIаммам, кIира зивулийсса колхозрал къатри… Циняв кIицI дуван къахьунссар. Ккуллал райондалул ЖКХ-лул каялувчину авцIуния шинай Оьмаевлул бюхъу-хъитлийну дурсса давуртталгу ккал дуллай дан къахьунссар.
Шихшал арс Оьмаев Кьурбаннул буллай ивкIсса захIматран бивщуну бур багьайсса кьимат. Ванал ларсун дур «Заслуженный механизатор ДАССР», «Отличник военного строительства», «Заслуженный строитель РД» тIисса цIарду. Ванан дуллуну дур Дагъусттаннал Госсоветрал ХIурматрал грамота.
Бюхъайссияв укун жаваблувсса давурттай лябукку буну зун, агарда ичIура, къушлий гъилишиву къадиркIссания. Гъилишивумур тачIаврагу чан хьун къадиртун дур1965-ку шинал ванал оьрмулул дус хьусса Умаматлул. Къачансса хьуну дур вайннан оьрмулул ххуллий духIан захIматсса кьурчIишивурттугу. Арула арс хьуссар кулпатраву. Мюрщину бунува вайнная шама ахиратрахьхьун лавгун ур: ца — арулчинмур классраву дуклакисса чIумал, кIия – 37 ва 47 шиннаву лавгун бур.
ЧIивима арснал ххари буллай бур хъунбутта ва хъунбава, ванал никирацIа бивзсса шама арснал ва душнилгу.
Март зурул 5-нний 80 шин бартларгссар Оьмаев Кьурбан Шихшаевичлун. Ва лахъазандалущал барча уллай, чIа учинну жувагу вания мукьахуннайгу ванан ва Умаматлун Аллагьнал дуллусса цIуллусса кьинирду!

ХIажимурад ХIусайнов

Суратрай: Оьмаев Кьурбан.