Кьаркьсса урттуцIух цIу мащиларду

ЧIявумур чIумал вацIрацIух цIу ларчIсса ишру шай, шяраваллил хозяйствалул давур­тту дайдирхьусса чIумал, ххуллурдал зуманихсса кьаркьсса урттуйн цIу щуну.

Цинявппагу вацIрацIух цIу ларчIсса иширттал багьана хъанай дур инсаннал биччибакъашиву – къулагъас къадурну кьабивт­сса къавтIив, лещан къадурна кьаркьсса урттувун руртсса къалиян. Ца-ца чIумалгу, инсантал щунну тIий щилай бур цIу.
Кьаркьсса урттуцIух ларчI­сса цIарал хъунмасса зарал биян буллай бур вацIран.
Цаппарасса бикIай кьаркьсса уртту ччуччаврия мюнпат бусса ххай, кьаркьми ччуччирча, цIусса уртту анаварну дуккайсса ххай, миннуясса лухха-ххиттул аьрщи аьгъу дайсса ххай. Мяйжаннугурив тIурча, щюллисса кIурхру кьаркьми ччуччиннинна дурккун диркIсса кIурхрур, кьаркьсса урттул дахьлаган дурну диркIсса, утти ччурччусса цIансса аьрщарай ххуйну чIалачIисса.

ДакIний битияра!

Кьаркьсса уртту ччуччирча, аьрщарал оьргъашиву чан шайссар. Кьаркьсса уртту ччу­ччаврийну аьрщаравусса минераллу гьарза къашайссар. Мудан кьаркьсса уртту ччучларча, оьргъасса аьрщарал, масала, лухIи аьрщарал къат­ру дурагу къахьун бюхъайссар.
Кьаркьсса урттуцIух ларчIсса цIарал хъунмасса зарал биян бувайссар вацIран, ххяххиярттан, бат байссар жагьилсса мурхьру. УрттуцIух ларчIсса цIу дагьан бюхъайссар къатрайн, чIаркIурдайн, ток­рал ххаллайн, тIаннул ламурдайн ва цаймигу кIанттурдайн. Гьарица шинах Аьрасатнаву кьаркьсса ур­ттуйн щусса цIу сававну ччуччай­ссар азарахъул инсантурал къатри ва дачарду, зарал бияйссар тарихрал ва культуралул гьайкаллан. ЦIу щилащими бур шяраваллал агьлу ягу инттухунмай шагьрурдая бигьалаган бувкIми. УрттуцIух ларчIсса цIу сававну инсантал ливтIуссагума ишру шайссар. Кьаркьсса урттуцIух цIу ларчIсса ишру ва миннуя бивсса зараллу чан бан бюхълай бур инсантурал кIулши душиврийну, шяраваллил ва вацIлул хозяйствалул организациярдал аякьалийну. Цамур чаран къалякъирчагума, кьаркьсса урттуйн цIу къащиларча, тагьар мадара къулай хьун бюхъайссар.
Балики, цIу лачIурча, мугьлат бакъа оьвчин аьркинссар цIу лещан дайсса къаралданийн «01» телефондалийн, мобильный телефонная – «101» номерданийн.
ЦIу лещан дувулт бияннин, канилу думунил кумаграцIух цIу лещан дансса хIарачат бан аьркин­ссар.
М.С. Супиянов,
виваллил службалул хъунама лейтенант
ХIадур бувссар
А. Аьбдуллаевал