«Дагъусттан чанна бай жямиаьт»

 

ee_pho_5Рабочий зузалт учайссар, багьлух цаманачIан зун занай, маэшат буллалисса инсаннайн. Ми халкь, цала цикIуйгу дакъа, анжагъ цивппа зий ялапар хъана­хъисса бухьурча, миннайн европа мазрай пролетариат учай­ссар. Мукунсса инсантал бур жула хIухIалт, чагуртътал, фабрикарттай зузи­сса халкь, цайми-цайми инсантал. Миннал хIакъираву жу тIун тIимур вари:

«Илчи» №2, 1
1 июнь 1917 шин

«Илчилул» ххуллу
1. Суткалий-гьантлий мяйра ссятрай бакъа зузи къабаву:
2. Лужмяр кьини зун къабикIаву, хьхьувай зун къабикIаву:
3. Нужмярдий цал цала арцу цахьхьунна дулаву:
4. Къашай хьурча, миннал арцу къадугьаву.
ХьхьичIсса номерданий жу чичарду Чачаннал, Къумукьнал, Кураллал, Дагъусттаннал кIантту хIала бакьин аьркинссар куну. Мув кIанттайгу ца амру, ца диван занан аьркинссар, ми кIанттул ялув ца мажлис бикIаву аьркинссар куну.
Утти жу тIун тIий буру: цува цала аьрщараха зузисса, мув аьрщарайну цувагу, кулпатгу яхьун­сса дакъа дакъахьурча, мунахь, уттинингу диркIсса кунна, цахьра дикIантIиссар тIий. Мунияр ххишаламур аьрщарал ихтияр мув хьхьичIва бувсъсса мажлисрахь дикIантIиссар. ПаччахIлугърал аьрщи, хьхьири, нехру, аьрщарал вивалу мува мажлисрал канихь дикIантIиссар. Жяматрал ххишаласса аьрщи, къазахънал щархъал ххишаламур аьрщи мува мажлисрал канихь дикIан аьркинссар.
Яла халкьуннал дакIнин мабагьарича, вай задру цIана чулийн буккан банссар тIий. Мув мажлисгу, мунихьхьун аьрщи дулавугу, цаймий кунмасса чIявусса жу бувсъсса задругу (учредительный) собрание хьуну махъ бакъа бантIисса задру бакъари. КIанилгу ми циняв задру цамур чулинмай баххана бангу бучIир. Цанчирча, гьарца задрал ихтияр мунил арамтурал канихь дикIан тIий дуну тIий. Амма жул мурад жу махъ халкьуннавух ппив буллан тIисса задру ттива бусласавур.
Гьарца цIусса кказит буклан байбивхьукун, цила яла буслан тIимур бакIрайва баян байсса аьдат дуну тIий.

Шариаьт

Унцукул тIисса яруссаннал шяраву комитет бувну бур, шариаьт занази бан. Миннал шариаьтрай балай учин, пIапIирус учин къабитлай бусса бур. Гармунну, чугурду гьарцаннаща зевххуну, гъа­гъари бувну бур.
АцIния цара шинавату ливчу­сса гьарца душнихь пардавртту дичин дуллай бусса бур.
Мизитрал чIарав ца ттарцI дацIан дурну дусса дур цурк бувма ахIин. Жагьилтуран хъинну къа­ччай дусса дур мий низамру.
Ххюва душ най бивкIун бур ттукращал цала даврияту. Миннал, цанма хъярчиран, ттукрал бакIурдийн пардавртту дирчуну диркIун дур. Мув бавну бур комитетран. Комитетрал хIукму бувну бур: мий душварайх хъунисса ххю-ххюра ттархь рищун. Ми душвараву шамуннища духIан бювхъуну бур ттархьру. КIивасса къашай хьуну бур, мискинтал.

МакIру

Цаппара Гъумучиял багтурал Областной комиссарнайн аьрзарду бувкIун бур, цала фамилия Кази-Кумухский дикIан багьайссар тIий. Чунки Таргъуллал багтурайн – Таргъувиский чай: Табасаранналссаннайн Табасаранский чай. Цивгу Гъази-Гъумучату бухьукун, цайнгу Гъази-Гъумукьский чин аьркинссар тIий.
Мий багтуран ччай бур цIана лакран чайсса цIа цайннагу тIун. Миннан гьарца хьхьуну ханшиву макIра ккаклай, мий макIру хъама къаритлай, дунъяллий хъанахъисса задру хIисав дан хъанай бакъари.
Багтураву яла хъунама баг Николай Раманов, аьрщарал ряхва бутIул цанний паччахIшиву дуллай ивкIсса баг, дуснакьрайн авкьуну ур цIана. Амма Гъумучиял багтуран, макIру ккаклай, ханшиву ччай дур. Лакрал халкь шанай бакъашиву хъамабитан къабучIир.
Яла, Кази-Кумухский округ учавугу гъалатIну багьсса зад­ри. Ца Гъумучиял цалагу округ бивкIссания бучIия учин.
Лакрал бухьукун округ, Лакс­кий учин аьркинни.
Гьарун Саэдов

«Илчи» № 3, 18 июнь 1917 ш.
РяхцIалла шинай бакъав­цIуну, оьруснащал дяъви бувсса, Дагъусттаннал ва чаргаснал: ряхцIалла шинай ца хьунну тIий бивкIссар, Чуруллал хьхьирил ва ЛухIи хьхьирил дянивсса зунттал агьлу. Амма оьруснал ва хантурал макрурдал-ца хьун къабивтссар.
Щайх Мансурдул бувцуну, Дагъусттаннал вирттал Чаргаснаву талай бивкIссар. Шамиллул оьван бувкIун Чачан, Чаргаснал вирттал Дагъусттаннайн бучIайсса бивкIссар. Амма ялагу ми халкьуннал махъ ца хьун къабивтссар.
Щайх Мансур Чачаннаву су­кку хьуну, цала бусса оьрмулий Чачан, Къумукь, Чаргас цачIун бу­ллай ивкIссар.
Шамил Дагъусттанная су­кку хьуну, мива халкь ца бувну, ца паччахIлугъ данну тIий ивкIссар. ХIасил кIиннилвагу мурад ца бивкIссар. Амма, оьруснал гуж ххи хьуну, цаннащавагу ми халкь цачIун бан къавхьуссар. Яла ми халкь циняв оьруснал канихьхьун лавгссар. Оьрусналгу хъиннува кувнная кув личIи бувссар. Къудаллал курал жулва кураллаяту личIий був­ссар. Хасавюртуллал Къумукь жулва Къумукьнаяту личIий бувссар. Чачан яруссаннаяту личIий був­ссар. АьсатIиннал ва Чачаннал дянив къазахънахь мина дишин бувссар. Чаргас, цала буттал кIанттава бизан бувну, ИстIамуллив лихъан бувссар. Миннал кIанттай къазахъ щябивтссар. Муния шиннай ряхцIалла шин хьуссар. Оьруснал жува кувнная кув личIий буллай, кувннащал кув хIала-гьуртту хьун къабитлай бу­къавсъсса зад къабивтссар. ­Оьрус хьурча ца хьун битлай: къахьурча къабитлай ряхцIалла шин ларгссар. ЦIансса, мискинсса халкьуннащагу оьруснал губернатортурахь жу бити жула ишру жува бан учин къавхьуссар. Маллатал мавлудирттайн занай, оьрус дурккуми халкьунная арх буллай, ряхцIалла шин зия хьуну ларгссар. ХIуриятрал щатIив зунттавун щайхту, жула халкь Чаргас, Чачан гьаз хьуну, лавай бавцIунни.
Жула буттахъал миллатрал цIаний бувсса захIматру дакIнийн багьунни, илкиншиврул цIаний экьи бувтIусса оь дакIнин багьунни. Буттахъал умудру дакIнин багьунни, хьхьичI бацIлан бивкIунни. Яламиннал цIанасса цала мискиншиву дурунни: цайвасса кьувват, хIал ххал бувунни. Гьарца цIана хъанахъисса ялун бучIансса зад хIисав дурну, леххаву увкунни: «Жува ца хьун аьркинссар!» — куну.
Чаргаснал, АьсатIиннал, Къарачайннал, Чачаннал, жула­ссаннал: «Жува ца хьун аьркинссару: Жува уссурваллу!» — тIун бивкIунни. Маз личIий хьурчагу, жула пикри цар, дин цар. Зун ккавкмур, жунгу ккавкссар. Зу ххари хьувкун, жугу ххари шайссару. Зун цIун хьувкун, жунгу цIун шайссар, — тIун бивкIунни. Кувннахь кувннал уттиния тинмай жува оьбала ва хъинбала бачIин аьркинссар, кувннал леххаврий кув буккан аьркин­ссар, — тIун бивкIунни. Мукун тIий халкь бухьувкун, уссушиву кка­ккан дан багьлай бия. Мунихлуну, майрал бакIрай гьарца кIанттава вакилтал гьан бувну, КIапIкIайлив съезд (мажлис) бувунни. Съездрай цашиврул гьанурду сабабру кка­ккан дурунни: уттиния тинмай буллан тIимунил ххуллурду ккаккан бувунни.
ХIасил, уттинин ца бан къавхьусса махъ ца хьунни. Ца хIукумат дачин данну кунни. Ца куццуйсса суд, диван бишинну кунни. Ца куццуйсса низам аьдат тIалаб данну кунни. Шамиллул ва Мансурдул вирттаврал бувсса захIмат нахIакьсса къабивкIшиву ялун тIалаб дан къавхьуну, утти бакIрайн дурксса ца шаву ядан, мюхчан дан аьркинни.
Циняв Ярусса, Чаргас, Чачан, Къумукь, СсурхIи, Ахъуши, ­Агъал, Курал, ЦIунтIайми личIий къабувну, уссушиву кIулдан аьркин­ссар. Буттахъал циняв ца буллай, цала оь экьибутIлай, жанну дуллай бивкIссар: бюхълай бунува жува ца къахьурча, ялун бучIантIисса жула авладрал жуйнма барчаллагь къачинтIиссар.