Запись

Владимир Васильевлул барча бунни духтуртал

Владимир Васильевлул кIицI бунни гьашину жура ва байран дуллай бушиву аьмсса байран хIисаврай, циняв агьалинал байран кунна, хIакинтурахь дакIнихтунусса барчаллагьрайну, ми яла захIматми зурдардий, нигьачIавугу дух дурну, талай бивкIунтIий гьарца инсаннал оьрму ххассал баврихлу.