Запись

Вайннал чувшиврул ва захIматрал бутIа жулла дакIурдиву буссар

[dropcap]М[/dropcap]усиватсса дяъвилий Ххувшаву ларсун 75 шин хъанахъисса гьантрай, цаймигу баласса ишру хьхьичIун багьлай, агьалинаща дакIру ххарину байран дуван къахьун куннасса дур тагьар. Аьрасатнал Президентнал баян бунни Ххувшаврил парадгу махъун рутлатишиву. Цукунсса тагьар духьурчагу, жулва буржри хIакьину, билаят ххассал буллай, талай бивкIми хIурматрай дакIнийн бивчуну, ливтIуцириннал аьпа учин,