Новость на родном

Цумур рухI цуксса хIаллайри яшайсса?

Дянивсса шинну хIисаврай: Бюрх (хьхьинякIмур) – 5-6 шин Бюрх (кIяламур) – 8-9 шин Бюрхттукку – 7-8 шин Хьхьувайсса (пурссукь) – 10-12 шин Тталак – 10-12 шин Ттаркьа – 3-4 шин Урттил ччиту (рысь) – 10-15 шин Ччиту – 10 шин ЦулчIа – 11-12 шин БарцI – 15-16 шин Цуша – 35 шин Бюрни – 25-30...

Новость на родном

Хьхьирирду ва океанну

Цими хьхьири ва цими океан бурвав дунияллий? Щаллагу дунияллий буссар 63 хьхьири ва 5 океан. Яла марцIмур хьхьири? Яла марцIмур хьхьири бур Антарктидалул зумарду шюшайсса Уэделла тIисса хьхьири. Яла куртIмур хьхьири? Яла куртIмур хьхьири бур Филиппин хьхьири, ванил куртIшиву дур 10265 метра. Яла хъунмур хьхьири? Яла хъунмурну бур Саргас хьхьири. Ва ялагу, океандалул дянивсса хьхьири...