Рубрика: Юбилей

ЦIанихсса хирург

Дагъусттаннал медициналул тарихраву цал цIа ца яла хьхьичIунмур ххуттай чирчусса инсаннан, ххаллилсса чув-адаминан, ЦIаххуйл...