Юбилей — Страница 2

Рубрика: Юбилей

Муса Маннаровлул феномен

АхIмад-Хан Султаннал увкуссар: «МукIру хьун ччай ура ттунма къабавшиву ле­ххан хIадур хъана­хъисса космонавтътураву да­гъусттанчу...

Скрипкалул ссихIирчи

Апрель зурул арулунний Дагъусттаннал халкьуннал артист, цIанихсса скрипач ва гьунар бусса педагог Мурад Абуевлул...

ЦIанихсса хирург

Дагъусттаннал медициналул тарихраву цал цIа ца яла хьхьичIунмур ххуттай чирчусса инсаннан, ххаллилсса чув-адаминан, ЦIаххуйл...