Юбилей

Рубрика: Юбилей

Шаэр Мирза

БакIрал ххуйшиву, чурххал исвагьишиву – инсаннан тIабиаьтрал дуллалисса нажагьсса бахшишри, – увкуну бур Тургеневлул....