Рубрика: Юбилей

Муса Маннаровлул феномен

АхIмад-Хан Султаннал увкуссар: «МукIру хьун ччай ура ттунма къабавшиву ле­ххан хIадур хъана­хъисса космонавтътураву да­гъусттанчу...

Скрипкалул ссихIирчи

Апрель зурул арулунний Дагъусттаннал халкьуннал артист, цIанихсса скрипач ва гьунар бусса педагог Мурад Абуевлул...