Юбилей

Рубрика: Юбилей

Барча вил юбилей!

Апрель зурул 10-нний оьрмулул 60 шин бартлаглагиссар лакрал ва Дагъусттаннал цIанихсса арснан, Дагъусттаннал халкьуннал...