Запись

Владимир Путиннул дурккунни АьФ-лул Президентнал Федерал Собраниялийнсса Рисала

Декабрьданул 12-нний ПаччахIлугърал бакIчи Владимир Путиннул дурккунни Аьрасатнал Федерациялул Президентнал Федерал Собраниялийнсса гьар шинахсса Рисала. АьФ-лул Конституциялийн бувну, Аьрасатнал Президентнал дуккайссар Федерал Собраниялул члентурахь билаятрайсса тагьарданул хIакъиравусса ва виваллил ва кьатIаллил политикалул ялу агьамми ххуллурдал хIакъиравусса Рисала. Президентнал Рисала хъанахъиссар яла гъансса чIумуву ва ялун дучIансса чIумал властирдал дан аьркинсса давурттал программа.