Рубрика: Криминал

Криминал хаварду

Хъамитайпалул щусса чIила Октябрь зурул 17-нний полициялийн баян бувну бур ссят 17.00 хьусса чIумал...

Криминал хаварду

Ца инсан ивкIунни Октябрь зурул 16-нний Къарабудагъкантуллал райондалий, ссят 16.50 хьусса чIумуву, Ккурттайнная Урмав...