Кказит — Страница 2

Рубрика: Кказит

Аьралуннал парад

Майрал 9-нний Дагъусттаннай Ххувшаврил Кьинилун хас бувсса хъунмур ишну хьунни Каспийскалий Республикалул БакIчи Сергей...

Ппиринжрал бакIлахъия гьарза дан

Мунил хIакъираву бувсунни Республикалул Шяраваллил хозяйствалул ва бакIлахъиялул министерствалул коллегиялул батIаврий ДР-лул ХIукуматрал Председатель...

Кулпатирттансса кумагру

Гьашину «Демография» проектрал лагрулий Дагъусттаннайсса 36 азарунния ливчусса кулпатирттал ларсун дур цалчин був­сса оьрчIан...

«Ххувшаврил Ттугъ»

Апрельданул 30-нний Каспийскаллал хъунмур майданнив шадлугърай тIивтIунни республикалул акция «Ххувшаврил Ттугъ». Муний гьуртту хьунни...

Дуллунни наградартту

Наградартту дуллуминнавух бур хъунама сержант, танкист Марат Халикьов ва сержант Ибрагьимхалил ХIажиев. Миннан дуллунни...