Кказит

Рубрика: Кказит

МахIачкъалаллан 165 шин

Ларгсса бигьалагай кьини МахIачкъалаллан 165 шаврин хас дурсса хъуннасса концерт ккаккан дунни шагьрулул Хъун...

Жагьилтурал форумрай

Муслим Телякавов хьунаавкьунни «Каспий-2022 форумрал гьурттучитуращал. Дунияллул халкьуннал дянивсса «Каспий-2022» жагьилтурал форумрай ккаккан дунни...

Ниттирссу щар булун

Ттул дурусну ца шин хьуна, Дагъусттаннал шяраваллил институтгу къуртал бувну, агрономнал касму лархьхьуну, ттула...

Жижара

Аьлил арс НякIучиев Аьбдулкьадир Оьрмулул 81 шинаву, захI­матсса къашайшивруща ххассал къавхьуну, жуятува личIи хьунни...

ЧIяйннал тухумру

Хъуннасса жул ЧIяйннал шяраву, 1925-кусса шинал дурсса переписьрайн бувну, 570-хъул хозяйствартту диркIун дур, 2765...