Кказит

Рубрика: Кказит

ЯтIул ттугълищал хьхьуттай

Цалчинмур ЦIувкIуллал пагьламантурал наслулиясса Камил Маммаев дунияллийх цIа ларгсса ЦIувкIуллал пагьламаншиврул касму цIу дуккан...

Педагогнал даврил кьимат

Тталаткьини Расул ХIамзатовлул цIанийсса Национал библиотекалуву ДР-лул ХIукуматрал хъунаманал хъиривчу Муслим Телякавовлул каялувшиндаралу хьунни...

Ражав зуруя

Дагъусттаннал муфтиятрал баян бунни гьашину Ражав барз байбивхьушиву январьданул 23-нний. «Ражав» хIасул хьуну бур...

Ххал бивгьунни социал объектру

Январьданул 24-нний Дагъусттаннайн къуллугърал аьрххилий увкIунни Аьрасатнал мюхчаншиврул министрнал хъиривчу Тимур Иванов. Региондалул БакIчи...

Барчаллагьрай буру

«Иш мукун багьуна, ттул гъансса инсаннал ккарччул къюву дайдирхьуна бигьалагай кьини, цурдагу жува цамур...