Жижара

Рубрика: Жижара

Жижара

Муршидлул арс АхIмадов АьвдулхIалин Цаппара хIаллай къашавайгу ивкIун, аьпалул хьунни уздансса зунтталчу, нахIу-хIалимсса дакIнил...

Жижара

МахIаммадов Чарак Оьрмулул 82 шинаву аьпалухьхьун лавгунни Уручуллал шяравасса, ххишала акъа гьунарданул лавайсса инженер,...

Жижара

БАДАВИНАЛ АРС МУРАДОВ СУЛАЙМАН Оьрмулул 82 шинаву аьпалухьхьун лавгунни ГьунчIукьатIрал шяравасса ХIажимурадхъал Бадавинал арс...

Жижара

Бадавинал арс ХIасанхIусайнов ХIасанхIусайн Оьрмулул 68 шинаву, захIматсса азардануща ххассал къавхьуну, аьпа­лухьхьун лавгунни ЧIяйннал...

Жижара

Кьурбан­исмяиллул арс Аьбдуллаев Амин Вай гьантрай, оьрмулул 88 шинаву, дунияллия лавгунни ГьунчIукьатIрал шяравасса, лакрал...

Жижара

АХIМАДИЛ АРС МУСАЕВ ИОСИФ Декабрьданул 3-нний, къашавай лахъигу къалавгун, аьпалухьхьун лавгунни Кьукуннал шяравасса АхIмадил...

Жижара

Маммал душ Къажлаева Курзи Оьрмулул 97 шинаву аьпа­лухьхьун лавгунни лакрал ва дагъусттаннал литературалул ва...

Жижара

АьвдурахIманнул арс Расулов Гьарун Уттигьанну, оьрмулул 77 шинаву, захIматсса азардануща ххассал къавхьуну, аьпалухьхьун лавгунни...

Жижара

Зиябуттиннул арс ХIажимирзаев Асадуллагь Вай гьантрай оьрмулул 88 шинаву аьпалухьхьун лавгунни ГьунчIукьатIрал шяравасса бусравсса...

Жижара

Рамазаннул душ ХIажиева Узу Вай гьантрай, оьрмулул 35 шинаву, аьпалухьхьун лавгунни Карашрал шяраватусса Рамазаннул...

Жижара

АьвдурахIманнул душ Мудунова ПатIима (КъутIу) Августрал 12-нний, захIматсса азаруннища ххассал къавхьуну, оьрмулул 85 шинаву...

Жижара

МахIаммадлул арс ХIажиев Юсуп Вай гьантрай дунияллия лавгунни ЧIурттащиял шярава­сса ххаллилсса зунтталчу, яхI-къирият дусса,...

Жижара

МахIаммадлул арс Абачараев Муса Уттигъанну аьпалухьхьун лавгунни ххаллилсса лаккучу, техникалул элмурдал доктор, профессор, АьФ-лул...

Жижара буллай буру

МахIаммадлул душ Буттаева (ХIажиева) ПатIима Вай гьантрай аьпалухьхьун лавгунни ххаллилсса хъамитайпа, хъинсса нину, Ккурккуллал...

Жижара буллай буру

МахIаммадлул арс МахIаммадов Апанни Февраль зурул 8-нний, хъунмасса хIаллай къашавайгу ивкIун, лавгунни дунияллия захIматрал...

Жижара

МахIаммадлул арс Оьмаров Аьбдул Цаппара хIаллай къашавайгу ивкIун, оьрмулул 92 шинаву аьпалухьхьун лавгунни Муккурдал...