Аьпа абадми

Рубрика: Аьпа абадми

Жижара

Кьурбаннул арс Илдаров Илдар Вай гьантрай, захIматсса азардануща ххассал ан къавхьуну, лавгунни дунияллия 1-мур...

Жижара

МахIмудлул арс Давыдов Низами Уттигъанну Каспийскалий, мизитраву чаклий унува, къюкI дарцIуну, ахиратравун лавгунни ЧIурттащатусса...

Жижара

Мусал арс Мусаев Идрис Вай гьантрай аьпалу­хьхьун лавгунни ххаллилсса лаккучу, кIулшивуртту дулаврил ххуллий хъунмасса...

Жижара

Мяммал душ Керимова Роза Апрельданул 3-нний, лахъи­сса хIаллай захIматну къашавайгу бивкIун, ахиратравун лавгунни ГьунчIукьатIрал...

Жижара

Вай гьантрай жула дянивату лавгунни щала оьрму культуралул аралун хас бувсса, театрданулгу, жяматралгу дуллалимунивух...