Рубрика: Аьпа абадми

Жижара

ВАНАТИЛ АРС КЬУРБАНОВ АЬВДУЛХАЛИКЬ Декабрьданул 10-нний, оьр­мулул 88 шинаву, хъун бакъасса хIаллай къашавайгу ивкIун,...

Жижара

Ширванинал арс АхIмадов Камил Ноябрьданул 19-нний хар-хавар бакъасса бивкIулул жуятува личIий унни ГьунчIукьатIрал шяравасса...

Жижара

ХIаснил арс Сулайманов Саэд Ноябрь зурул 2-нний аьпалу­хьхьун лавгунни чIярусса шиннардий Ккуллал райондалул бакI...

Жижара

Рамазаннул арс Ибрагьимов Аьбдурашид Оьрмулул 69 шинаву аьпалухьхьун лавгунни ЧIяйннал шяраватусса Рамазаннул арс Аьбдурашид...