Аьпа абадми

Рубрика: Аьпа абадми

Жижара

ХIусайннул душ Гъазиева Султан-ПатIимат Мадарасса хIаллай къашавайгу бивкIун, оьрмулул 71 шинаву аьпалухьхьун лавгунни Карашрал...

Жижара

Аьлил арс НякIучиев Аьбдулкьадир Оьрмулул 81 шинаву, захI­матсса къашайшивруща ххассал къавхьуну, жуятува личIи хьунни...

Жижара

НурмахIа­ммадлул арс Мяммаев НурмахIаммад Вай гьантрай жуятува лавгунни хIурмат бусса зунттал чув, дакI-аьмал авадансса...

Жижара

Жавраиллул душ ЦIаххаева Написат Жуятува батIул хьунни чIярусса шиннардий Каспийскаллал 2-мур школалий цал учительну,...

Жижара

Кьурван­махIаммадлул арс ХIусайнов МахIаммад­рамазан Июль зурул 23-нний, тамансса хIаллай къашавайгу ивкIун, жуятува лавгунни 1-мур...

Жижара

Кубачанова Аминат Мяммал душ Уттигъанну, оьрмулул 87 шинаву, ахиратрал хьунни ххаллилсса нину, уздансса хъамитайпа,...

Жижара

Давудлул душ Адиллаева Ххадижат Уттигъанну, оьрмулул 74 шинаву, захIматссса цIуцIаврища ххассал къавхьуну, ахират­рал хьунни...

Жижара

Жаруллагьлул арс Керимов ХIажи Уттигъанну оьрмулул 64 шинаву, цIуцIишаний лахъи къалавгун, ахиратрал хьунни ххаллилсса...

Жижара

ХIамидлул душ Гъаранова Мисиду Июнь зурул 6-нний, захIмат­сса цIуцIаврища ххассал бан къабювхъуну, ахиратрал хьунни...

Жижара

Камиллул арс Имранов Шагьимардан Хар-хавар бакъасса апатI ялун бивну, оьрмулул 67 шинаву жуятува лавгунни...

Жижара

Кьурбаннул арс Илдаров Илдар Вай гьантрай, захIматсса азардануща ххассал ан къавхьуну, лавгунни дунияллия 1-мур...

Жижара

МахIмудлул арс Давыдов Низами Уттигъанну Каспийскалий, мизитраву чаклий унува, къюкI дарцIуну, ахиратравун лавгунни ЧIурттащатусса...

Жижара

Мусал арс Мусаев Идрис Вай гьантрай аьпалу­хьхьун лавгунни ххаллилсса лаккучу, кIулшивуртту дулаврил ххуллий хъунмасса...

Жижара

Мяммал душ Керимова Роза Апрельданул 3-нний, лахъи­сса хIаллай захIматну къашавайгу бивкIун, ахиратравун лавгунни ГьунчIукьатIрал...

Жижара

Вай гьантрай жула дянивату лавгунни щала оьрму культуралул аралун хас бувсса, театрданулгу, жяматралгу дуллалимунивух...