Патимат Рамазанова — Страница 2

Автор: Патимат Рамазанова

Дин, иман, ислам

Зул дуаьрду кьамул дуваннав! Ххирасса лакрал жямат! ДакIнийхтуну барча тIий буру Зумаритавал байран! Циняв...

Жулвами кьакъабитайссар!

ВанацIун цIакь хьуну дур талатисса хIакиннал статус ХьхьичIвагу «Илчилул» бу­ккултрахь бувсъссия, коронавирусрал азарданун къалхан...

ЧIимучIали

ЦулчIа ва кьурукь ЦулкIлул кьурукьрайн хъамалу оьвкуну, ахттайнссаннун, вяртIуллувун руртIуну, накь дуллуну дур. Кьурукьраща...

Жагьилтурал форумрай

МахIачкъалалив хьунни Даг­ъусттаннал Гуманитар инс­титутрал Национал политикалул ва диндалул иширттал министерствалущал уртакьну хIадур бувсса...

Космосран хас дурсса дарсру

Дагъусттаннал школарттай вай гьантрай дунни Космонавтикалул кьинилун хасъсса мероприятияртту. Вайннул гьанумур мурадгу дуклаки оьрчIавун...