ilchi

Автор: ilchi

Ка сававсса Зулфия

Макьала дулун хъунама редактор Руслан БашаевлучIан ухха­ра. Макьалалул мурад бувчIусса ванал, махсара буллай, учай:...

Курзи Къажлаева

Мусил гьиссилттух лухIи хъюруврал ххункI Аслан-ханнал цала арснан душ була чин Баху-бикачIан мугьи гьан...

Жижара

БАДАВИНАЛ АРС МУРАДОВ СУЛАЙМАН Оьрмулул 82 шинаву аьпалухьхьун лавгунни ГьунчIукьатIрал шяравасса ХIажимурадхъал Бадавинал арс...

Жулами жучIанма

ЦIусса шинал дайдихьулий МахIачкъалалив Батирайл цIанийсса кIичIираву (66-мур къатраву) лахъа-хъунну тIивтIунни «Жулами» тIисса лакку...

Жижара

Бадавинал арс ХIасанхIусайнов ХIасанхIусайн Оьрмулул 68 шинаву, захIматсса азардануща ххассал къавхьуну, аьпа­лухьхьун лавгунни ЧIяйннал...