ХIажимурад ХIусайнов

Автор: ХIажимурад ХIусайнов

Ваччавсса аьпалул вахта

Апрельданий Ваччиял шяраву хьунни аьпалул вахта. Ва хьунни Культуралул къатрал хIаятравусса «Вирттаврал аллеялий». Вахталий...

Оператив штабрал батIаврий

Апрельданул 25-нний хьунни Дагъусттаннал экономикалул лябуккулул цалий бацIаву цIакь даврил хIакъиравусса Оператив штабрал батIаву....

Цадакьалул ччатIул тIин

ДакI хъинсса инсаннал оьрмулуву ляхълай ур цукунсса-бунугу хъинбала бувансса иш. Уттигъанну Ваччавсса Увайсов Мамаццайл...