Мукъул усттаргу, муаьллимгу

[dropcap]А[/dropcap]йдал арс Аьли Айдаевлул лахъисса ва яргсса захIматрал ххуллу байбивхьуну бур 1943-ку шиная шинмай. Му шинал Ккуллал райондалийсса Хъусращиял учкъулалийн увкIун ур 15 шинавусса чIаважагьил, цува кIиккун дарс дихьлан тIайла уклакисса райОНО-раясса чагъаргу лавсун. Му бусравсса ва ххишала бакъа авадансса захIматрал ххуллугу хьуну бур 60 шинал лахъишиврийсса.


[dropcap]П[/dropcap]едагог, шаэр, чичу, публицист Аьли Айдаев увну ур 1927-кусса шинал ЧIяйннал шяраву, цIа дурксса Айдахъал, Оьмар­хъал ва Къиштилихъал тухумирттал дянив. Амма чIавану унава чIярусса захIматшивуртту ва дайшишру духIан багьну бур ванан. Тай яла захIмат-жапасса дяъвилул шиннардий, лавмарт­сса аьрза сававну, репрессиярттал мугьалттухьхьун иривну ур Аьлил ппу Айда. Муния махъ, туну, Аьлингу, ванал уссу-ссурваврангу яхъанан багьну бур дунияллий «халкьуннал душманнал наслу» тIисса мугьругу хъиривну. Кулпатраву хъунама арсну ивкIсса Аьлин тIурча, ласун багьну бур цайнна мунин лархьхьусса хъуннамур хъаргу. Лагу-лархъун дур ванал му хъар лажин кIялану, жард къаувкуну.
Тахсир къабивкIшивугу тас­ттикь бувну, ппу реабилитировать увну ур 1958-ку шинал. Амма муниннин, цала мина-гьанугу кьадиртун, Айдан занан багьну бивкIун бур чил кIанттурдайх.
МуницIунма бавхIуну сакин хьусса бур арснал Аьлил оьрмулул биографиягу. Увну ЧIяв ухьурчагу, оьрчIшиву ларгун дур КIапIкIайлив (цIанасса Владикавказрай). Тиккува був­ккуну бур 7 классгу. 1943-ку шинал Гъумук бувккуну бур учительнал курсру. 1951-ку шинал Бухарнаву къуртал бувну бур пединститут. Муния махъ зий ивкIун ур, дарсру дихьлай, ЧIяв, Ваччав, Ккулув. Цаппара хIаллай зий ивкIун ур райОНО-рал инспекторнугу. 1950-ку шиная шинай, зугу-зий, ягу хъанан ивкIун ур Щурагь. Цал оьрус мазрал ва литературалул дарс дихьлай ивкIун ур Буйнакскаллал хъаннил училищалий, яла, 1976-ку шиная шинай тIурча, зун ивкIун ур педучилищалий. Аьлил оьрмулул ва сянатрал хъунмур бутIагу бавхIусса бур хасну кIа идаралуцIун. КIикку ванал хIалал бувну бур бухкъалагайсса хIурматгу, бюхттул­сса авторитетгу, гьунар ххи­сса ва чантI увкусса пишакар хIисаврайгу, иман ялттусса инсан хIисаврайгу.
Ххаллилсса педагогшиврий битлай най ивкIсса ххуллул чIарах, мува лябуккулий ва бюхъулий, Аьли Айдаев нани бувну ивкIун ур литературалул дунияллийхмур ххуллугу. Диялну асар хьунсса даву дурссар ванал лакрал прозалул ва поэзиялул аралуву, махъун дагьсса дакъар публицистикагу.
Ванал цалчинсса шеърирду бивщуну бур 1950-кусса шиналва. ЦачIанма цалчинсса шеърирду гьан бувсса жагьилнайнсса чагъарданий Дагъусттаннал халкьуннал шаэр Юсуп Хаппалаевлул чивчуну бивкIун бур укунсса махъру: «ХIурмат бусса Айдаев! На буккав, ххал бигьав вил шеърирду. Ттун чIалачIиссаксса, виву бур бюхъу. Вил бур вила хатI, бущи, чичавриву ина ттун ялун личин куна чIалай ура».
Вай махъру нахIакьдансса къабивкIшиву Аьлил яла тас­ттикьгу бувну бур лакрал литературалуву бартбивгьусса цала ххуй-ххуйсса мурадирттайну. Цалчинсса шеърирду бивщуния махъ дунияллийн бувкссар ванал чивчусса, гьунар бу­сса луттирду – прозалулгу, поэзиялулгу: «МахIатталшиву», «ЛуркIан», «НякIсса ссав», «Балайлул хъяврин къабайссар», «АхIмад мукIру хьусса куц», «Щунул щутталу» ва м.ц.
Аьли Айдаевлул лакку мазрайн таржума бувссар С. Есениннул, А. Блоклул, Б. Пастернаклул, А. АхIматовал, А. Фетлул ва Р. ХIамзатовлул асарду.
Цин лархьхьуну ккалли дан­сса дур ванал хIалал дурсса наградартту ва титуллугу: ССС-данул Чичултрал союзрал член, Да­гъусттаннал культуралул лайкь хьусса зузала, Дагъусттаннал лайкь хьусса учитель, Буйнакск шагьрулул хIурмат лавайсса гражданин ва м.ц.
Жул корр.