ЦIушинал савлугърай Гъумук

Декабрь зурул 28-нний Гъумучиял интернатрал хIаятраву хьунни ЦIусса шинал елкалул байран, райондалул администрациялул оьрчIащалсса ва жагьилтуращалсса даврил отделданул, КIулшиву дулаврил ва Культуралул управлениярттал сакиншиндарайну.


Зулайхат Тахакьаева
[dropcap]М[/dropcap]уний гьуртту хьунни райондалул бакI дургьуми, идарар­ттал каялувчитал ва зузалт, дук­лаки оьрчIру ва мюрщулт.
Райондалул бакIчи Юсуп МахIаммадовлул агьалинахь, ялун нанисса ЦIусса шингу барча дурну, бувсунни ларг­сса шинал дан бювхъусса давурттая. Бувсунни цуксса щаллу бан бювхъуссарив зунттал кIанттурдай яла къалагайсса ххуллурдал ва щинал буруккин­тту. Биялну уттагу бувну, асфальт бувтIуну къуртал бавай бур ЯтIул ламучIату Кьукнив бияннинсса ххуллу. Хан-Муртазялил гьайкалданучIан бияннин ва Гъумучиял бярнил лагма бувцуну бур хьхьувайсса чани. Бакьин бувну бур ялагу КIундивсса, Хъунавсса, Ури-Мукьардал махIлалийнмайсса ххуллурду, ГьунчIукьатIрал ламу.
[dropcap]А[/dropcap]дминистрациялул къатрал хьхьичIухсса кIичIиравух даркьуну дур ххялчIив. Гъумучиял подстанциялий дирхьуну дур хъунмасса гужрал трансформатор. КIицI лавгунни ххуй хьушиву экономикалул тагьар. Социал-экономикалул хIасиллайн бувну, лахъсса зунттал районнал дянив район гьашинугу лайкь хьуну дур кIилчинмур кIанттун.
— [dropcap]Л[/dropcap]аргсса шинал дурмурнияр ялун нанисса шинаву дан дакIнийсса давуртту лапра чIярусса дур. На миннуя цал­сса къабусланна. Цанчирча шин цукунсса хьувив къакIулли. Амма зул кумаграцIух ва зул вихшалдарацIух, ххирасса жямат, хIарачат банна ттула хьхьичI бивхьусса мурадру дузрайн буккан бан, — увкунни Юсуп МахIаммадовлул.
[dropcap]Р[/dropcap]айондалул оьрмулуву бивхьусса захIматрахлу, гьарцагу идаралия ца-цаннан хIисавну, ва дуккавриву, спортраву, магьирлугърал иширттаву хьхьичIунсса дуклаки оьрчIан дуллунни райондалул администрациялул чулухасса ХIурматрал грамотартту ва арцуйнусса бахшишру.
Муния махъ Гъумучиял кIи­вагу детсадрал мюрщултрал, елкалул лагмагу лавгун, дурккунни ЦIушинал савлугърансса назмурду, увкунни балайрду. Мюрщими уссурвавраща кьуру лавсун, цалвами гьунарду ккаккан бунни Дякъил-ттаттал, «ТалихIрал кьуцурттува» Марххала-душнилгу дар­чIуна бахшишру.
Райондалул магьирлугърал къатлул зузалтралгу ккаккан дурунни ххаллилсса концерт.